Mistä city-lentokenttä Malmin tilalle?

Helsingin valtuusto pyrkii käsittämättömästi tuhoamaan asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle tärkeitä viheralueita, keskuspuistoa ja Malmia. Malmi on myös pienlentokenttä, jonka kohtalon valtuusto näyttää sinetöineen. Kun pormestari Vapaavuori haluaa kehittää Helsinkiä moderniksi eurooppalaiseksi suurkaupungiksi, niin mihin pienlentoliikenne on unohtunut? City-lentokentät ovat tulevaisuutta ja voimakkaasti kehittymässä monissa Euroopan kaupungeissa. Mistä Helsinkiin city-lentokenttä Malmin tilalle?

Pekka Puska

kansanedustaja, varavaltuutettu (kesk)

Tieteen panosta akatemian ja yliopistojen hallinnossa ei saa kaventaa

Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä kansallinen rooli korkeatasoisen tutkimuksen toteuttamisessa usein kansainvälisessä tieteellisessä yhteistyössä. Vain tämän avulla yliopistomme pystyvät antamaan korkeinta opetusta, tutkijamme voivat osallistua kansainvälisiin tieteellisiin foorumeihin, voidaan tuottaa uusia innovaatioita ja ylläpitää kansallista sivistystä. Suomen Akatemialla on tämän tutkimuksen rahoituksessa erittäin tärkeä rooli. Sen vuoksi Akatemian toiminnan järjestämiseen ja hallintoon tulee suhtautua vakavuudella.

Akatemian merkitys meidän kansainvälisesti katsoen aika rajallisessa tutkimusrahoituksessa on keskeinen. Kun yliopistojen omat tutkimusrahat ovat hyvin pienet, kaikki merkittävä tutkimus tehdään ulkopuolisen rahoituksen turvin. Viime vuosina on kansallisesti korostettu paljon elinkeinoelämää ja sen innovaatioita tukevaa tutkimusta. Se onkin tärkeää, mutta sen rahoitus tapahtuu usein ulkopuolisen päätöksenteon raameissa. Hyvän ja vapaan perustutkimuksen, jota rahoitetaan kilpaillusti vertaisarviointiin perustuen, unohtaminen olisi vakava virhe.

Yksimielisiä ollaan siitä, että todelliset innovaation eivät synny ylhäältä ohjatusti, vaan vapaassa tiedeyhteisössä. On toki selvää, että yhteiskunnalla on oikeus jossakin määrin ohjata verovaroin rahoitettavaa tutkimusta, mutta liian pitkälle menevä ohjaus olisi suuri virhe.

Viime vuosien kehitys on yliopistojen ja tieteen hallinnossa lisännyt tiedeyhteisön ulkopuolista valtaa. Yliopistoissa on yliopistolain perusteella lisätty ulkopuolista panosta hallinnossa. Sillä on ollut varmasti myös myönteisiä vaikutuksia, ja yliopistojen hallinto on jäntevöitynyt. Mutta mitalin toinen puoli on ollut, että tiedeyhteisö on vieraantunut oman yliopistonsa asioista. Tämä on nähty kiistattomasti yliopistoväen lisääntyneenä tyytymättömyytenä. Tämä on vaarallista kehitystä, jonka ongelmia parasta aikaa todistamme Tampereen uuden yliopisto kohdalla.

Myös Suomen Akatemian kohdalla on ollut samanlaista kehitystä. Aikoinaan Akatemian korkein hallintoelin oli tieteen keskustoimikunta. Se muodostui pääasiassa tieteellisten toimikuntien puheenjohtajista. Sen jälkeen tuli tilalle Akatemian hallitus, joka muodostettiin yliopistomaailman ulkopuolisista ja usein elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntijoista. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajilla oli sentään läsnäolo- ja puheoikeus.

Tiedän, että tätä laki valmisteltaessa oli esillä ajatus poistaa tämä läsnäolo-oikeus. Se olisi ollut aivan liian pitkälle menevä toimenpide eliminoida tiedettä Akatemian hallinnosta. Hallitukselle on nostettava hattua, että tämä ajatus hylättiin.

Lakiesitykseen on kuitenkin tämän pohdinnan valossa jäänyt toinen ongelma. Tieteellisten toimikuntien jäsenten kausi rajataan aiemmasta kahdesta yhteen. Se on melkoinen ongelma, kun uusilla jäsenillä menee aina oma aikansa päästä sisälle päätöksentekoon. Näin tämä on edelleen omiaan siirtämään päätöksenteon painopistettä hallinnolle. Tiedän, että perusteena on sanottu jäsenten työmäärä, joka voi tutkijoita painaa. Mutta tällaisessa tilanteessa voi aina ilmoittaa, että ei ole käytettävissä toiselle kaudelle.

On myös keskusteltu tieteellisten toimikuntien lukumäärästä. Aiemmin niitä oli tieteenalojen mukaan kuusi. Viime vuosina neljä. Nyt tämä lakiesityksen mukaan tulisi kolme. Tämänkin merkitystä tieteellisen arvioinnin kannalta on kyselty. Kun kuitenkin tieteiden välinen yhteistyö ja aitojen ylittäminen on korostunut, tällaista esitystä voi puolustaa.

Tässä lakiesityksessä on käsittääkseni tarpeellisia hallinnollisia uudistuksia ja siis muissa suhteissa kannatettava, mutta toivon valiokunnan pohtivan huolella, onko riittäviä perusteita rajata toimikuntien jäsenten kausi vain yhteen

Suomen Akatemian merkitys on suuri, ja sitä sekä sen rahoittamaa perustutkimusta pitää kaikin tavoin tukea. Mutta niin yliopistojen kuin Akatemian kohdalla pitää tulevassa päätöksenteossa katsoa, että tiedettä ja yliopistoyhteisöä ei saa lakaista pois hallinnosta. Voidaan kysyä, ollaanko yliopistojen ja Akatemian hallinnossa menty liian pitkälle ulkopuolisen yhteiskunnan, talouselämän intressien ja hallinnon painotuksessa tieteen ja tiedeyhteisön kustannuksella? Tiedettä ei saa unohtaa tieteellisen tutkimuksen johtamisessa!

Pekka Puska, kansanedustaja (kesk), professori
Suomen Akatemiaa koskevan lain lähetekeskustelussa eduskunnassa 14.2.2018

Yliopiston roolia ei saa murentaa Tampereella

Tampereen uuden yliopiston liikkeellelähdössä on huolestuttavia piirteitä. Niiden mukaan yliopistoyhteisön valtaa ollaan rajaamassa tavalla, joka on vastoin eduskuntakäsittelyssä todettua. Lain eduskuntakäsittelyssä sekä perustuslakivaliokunta että sivistysvaliokunta korostivat, että siirtymäkauden hallituksen ei pidä tehdä kauaskantoisia ratkaisuja, vaan mahdollistaa nopea siirtymä yliopistolain mukaiseen hallintoon.

Yliopiston siirtymäkauden hallitus antoi kuitenkin äskettäin johtosääntöesityksen, joka siirtäisi valtaa professoreilta, muulta henkilökunnalta ja opiskelijoilta yliopistosäätiön perustajille. Esityksen mukaan yliopistoyhteisön valitseman elimen valtaa rajattaisiin vastoin yliopistolain henkeä.

Pidän esitystä yliopistoa vahingoittavana ja myös kansallisesti ikävänä tapauksena. Toivon, että siirtymäkauden hallitus huolehtisi täysimääräisesti perustuslaissa turvatun itsehallinnon toteutumisen.

Yliopistojen, Suomen tieteen ja sivistyksen voima on yliopistoyhteisössä. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että todelliset innovaatiot syntyvät alhaalta päin, yliopiston luovassa ilmapiirissä. Miksi siirtymäkauden hallitus haluaa edistää toisenlaista yliopiston johtamista, jossa ulkopuolisten tahojen vaikutus on suhteettoman suuri?

Ratkaisut Tampereen tapauksessa ovat kansallisesti tärkeitä, koska viime vuosien kehitys on vahvistanut yliopistojen ”ylhäältä päin tapahtuvaa hallinnollista ohjausta” heikentäen yliopistoyhteisön omaa vaikutusvaltaa. Tämä seuraukset nähdään mm. huomattavasti kasvaneena tyytymättömyytenä yliopistojen henkilökunnassa.

Ottaen huomioon yliopistojen keskeinen kansallinen rooli todellisten innovaatioiden ja kansallisen sivistyksen edistämisessä, tämä on huolestuttavaa kehitystä. Tiedettä ja itsehallintoa tulee yliopistoissamme vahvistaa, ei murentaa!

Kansanedustaja (kesk.), professori Pekka Puska
Kannanotto pe 9.2.2018

Suomisuhteita tukemassa Namibiassa

Namibia on monelle suomalaiselle tuttu nimi Afrikan maiden joukossa. Onhan meillä jo 1800-luvun lopulta alkaen tuettu lähetystyötä Ambomaalla, Pohjois-Namibiassa. Ja moni tietää presidentti Ahtisaaren keskeisen roolin Namibian itsenäistymisessä.

Tammikuun lopulla oli hyvä tilaisuus palauttaa mieleen sekä tukea ja vahvistaa historiallisia suhteita, kun eduskunnan puhemies Marja Lohelan valtuuskunnassa vierailtiin Namibiassa viikon verran. Matka tapahtui Namibian parlamentin puhemiehen kutsusta. Tiiviin vierailun aikana tapasimme puhemies Katjavivin lisäksi suuren joukon keskeisiä johtohenkilöitä maan presidentti Geingobista alkaen.

Kaikissa keskusteluissa tuli esille maittemme väliset tiiviit historialliset suhteet, Suomen rooli pohjoisen Namibian koulutuksessa ja terveydenhuollossa sekä myöhemmin itsenäistymisessä. Erityisesti halusimme korostaa yhteistyön vahvistamista tältä hyvältä perustalta. Yhteistyössä tärkeänä toimijana on myös suurlähetystömme, joka on ainoa pohjoismainen lähetystö maassa.

Lukuisissa tapaamisissa – niin virallisissa kuin tavallisten ihmisten kassa – tuli esille erilaisia Suomi-yhteyksiä. Monilla oli suomalaisia etunimiä: Martti on erityisen suosittu sekä lähetystyön pioneeri Martti Rautasen että presidentti Martti Ahtisaaren vuoksi. Tapasimmepa erään henkilön, joka sanoi, että poikansa etunimi on Ahtisaari!

Kävimme myös sankarimuistomerkillä, jossa puhemies laski seppeleen. Siellä oli mm. itsenäisyystaistelun erään johtohahmon Toivo ja Toivon hauta. Kiinnostusta vierailuun osoitti myös se, että olin valtuuskunnan puolesta haastateltavan Namibia TV:n aamulähetyksessä, jossa toimittajakin oli hyvin selvillä Suomi- suhteista. Vierailun viimeisen päivän olimme pohjoisessa Ambo-Kavangon alueella, jossa on eräs Afrikan hienoista luonnonpuistoista: Etosha.

Lähetystyön perinteisen keskuspaikan Oniipan kaupungin pormestari korosti, että tämä on teidän suomalaisten kaupunki. Hän vain huolehtii siitä! Hänen äitinsä oli Selma, joka on siellä päin yleinen naisten etunimi. Ja lähetysasemalla avustanut isoäiti puhui suomea.

Vierailun eräs kohokohta oli, kun eduskunnan tiedotuspäällikkö Marjo Timosen kanssa tapasimme pitkäaikaisen ystäväni tri Nickey Iyambon. Nickey oli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton stipendiaattina ja SWAPO:n lähettämänä opiskelemassa Suomessa, kun itse olin ja myöhemmin Marjo oli SYL:n puheenjohtaja. Nickey valmistui ensin valt.kandiksi ja sitten lääkäriksi.

Aika pian valmistumisen jälkeen Nickey lähti lääkäriksi SWAPO:n sissileirille Angolaan, Namibian rajan lähelle. Itsenäistymisen jälkeen hänestä tuli maa ensimmäinen terveysministeri. Sen jälkeen hän on ollut maan hallituksessa eri ministeritehtävissä koko itsenäisyyden ajan, kunnes viime presidentin vaaleissa hänet valittiin varapresidentiksi. Nickeyn kanssa oli mukava sekä muistella menneitä että saada sisäpiiritietoja Namibian asioista.

Useimpiin Afrikan maihin verrattuna Namibia on poliittisesti vakaa ja turvallinen, maassa on luonnonvaroja, koulutuksen ja sosiaaliturvan suhteen on edistytty, ja maa on ihanteellinen turistikohde. Namibialla vaikuttaisi olevan asukaslukuaan suurempi painoarvo ainakin eteläisen Afrikan alueella. Maa onkin Suomelle Afrikassa erinomainen sillanpääasema, josta kannattaa pitää kiinni ja jatkaa suhteiden hoitamista.

Pekka Puska
kansanedustaja (kesk.), professori

Alkoholilaki: Eduskuntakeskustelu 14.12.2017

Alkoholilakiesityksen ensimmäinen pykälä sanoo, että ”lain tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta …. alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi”. Asiantuntijoiden lausunnot ja valiokunnan mietintö osoittavat täysin selvästi, että lain sisältö vaikuttaisi täysin päinvastaisesti.

Faktat ovat kovat – ja niiden pitäisi ohjata eduskuntakäsittelyä: Alkoholipitoisuuden nostaminen noin 17 prosentilla oluessa ja muissa panimotuotteissa, joita tullaan myymään yli 10.000ssa myyntipisteessä ja vielä vahvemman oluen kohdalla noin 40 prosenttia halvemmalla, tulisi merkittävästi nostamaan alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tämä olisi räikeässä ristiriidassa perustuslain niiden pykälien kanssa, jotka sanovat mm., että julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä, on turvattava mahdollisuus lapsen hyvinvointiin ja turvattava jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Ylivoimaisesti tärkein näihin seurauksiin vaikuttava tekijä lakiesityksessä on näiden massatuotteiden alkoholipitoisuuden nousu. Esityksessä on toki muitakin alkoholin kulutusta nostavia tekijöitä, mutta näihin löytyy perusteita, jotka voidaan säädösten keventämiseksi hyväksyä, jos ylivoimaisesti haitallisin esitys prosenttirajasta torjutaan.

Lakiesityksen moninaiset haitalliset vaikutukset on hyvin dokumentoitu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön. Ja vahvojen faktojen perusteella valiokunnan ylivoimainen enemmistö päätyi esittämään pysymistä nykyisessä prosenttirajassa eli 4,7:ssä.

Terveysvaikutuksista jäävuoren huippu olisi vähintään 150 lisäkuolemaa vuodessa. Tätä THL pitää varovaisena arviona, eikä sisällä alkoholin vaikutusta esim. syöpä- tai sydän- ja verisuonitautikuolemiin. Onkin arvioitu, että todelliset vaikutukset tulisivat olemaan noin 200-500 vuotuista lisäkuolemaa – eli saman verran kuin meillä on liikennekuolemia vuodessa! Tämän jäävuoren huipun alla olisi erittäin monien terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen.

Valiokunnan asiantuntija-arvioiden perusteella lakiesityksen vaikutukset olisivat jyrkässä ristiriidassa monien sellaisten keskeisten tavoitteiden kannalta, joista täällä eri keskusteluissa ollaan varsin yksimielisiä ja jotka ovat myös hallitusohjelman tavoitteita: Sote-palvelusten tarve kasvaisi selvästi ja tavoitteena olevat säästöt syötäisiin kertaheitolla. Erityinen rasite kohdistuu sairaaloiden ja terveyskeskusten päivystysvastaanotoille. Sosiaalipuolella taas erilaiset päihdehuollon kustannukset kasvaisivat.

Eduskunnassa on kannettu suurta huolta sisäisestä turvallisuudesta ja poliisin resursseista. Vahvempien juomien tulon seurauksena erilaiset järjestysongelmat kasvaisivat ja sitoisivat entistä enemmän niukkoja poliisivoimiamme – arvioilta 170 poliisin verran!

Alkoholin kulutuksen kasvu vaikuttaisi kiistattomasti työuria lyhentävästi ja työn tuottavuutta vähentävästi – vastoin pyrkimyksiämme kansantalouden vahvistamiseksi.

Muun muassa välikysymyskeskustelun yhteydessä oltiin täällä liikuttavan yksimielisiä tavoitteesta vähentää terveyseroja. Alkoholi ja tupakka vastaavat tutkitusti noin puolesta Suomen terveyseroista. Viime vuosikymmenellä, kun alkoholin kulutus kasvoi, terveyserot lisääntyivät selvästi. Ja kun aivan viime vuosina on muutamien maltillisten veronkorotusten jälkeen saatu alkoholin kulutuksessa vähäistä laskua, ovat sosiaaliryhmien väliset erot kuolleisuudessa hieman vähentyneet. Niin herkästi terveyserot seuraavat juuri alkoholin kulusta.

Täällä nyt tehtävä päätös vaikuttaa terveyseroihimme selvästi enemmän kuin edes hyvä sote, jonka päätavoite on vähentää eroja palvelusten saatavuudessa. Nyt tehtävä päätös on konkreettinen ja tärkeä – verrattuna esimerkiksi siihen, että täällä usein mainitut professori Saaren työryhmän varmaan tärkeät ehdotukset koskenevat jo nyt aika hyvin tiedossa olevia vaikeampia rakenteellisia ratkaisuja tulevaisuudessa.

Kun nämä moninaiset haitat ovat niin selvät ja kiistattomat, joutuu pohtimaan, miten näin huono ehdotus on mahdollinen.

 • On viitattu Viron tuontiin, mutta valiokunnassa on selvästi käynyt ilmi, että Viron tuonti on jo nyt varsin vähäistä (noin 6 % Suomessa juodusta oluesta) ja nopeasti vähenemässä – jopa ennen Viron suuria veronkorotuksia.
 • On myös sanottu, että oluen tarjonnan lisääntyminen vähentäisi väkevän alkoholin kulutusta. Aiemmat kokemukset eivät tue tätä lainkaan. Nyt puhuttujen alkoholijuomien osuus Alkosta ostettavasta alkoholista on vain noin 3 prosenttia.
 • On myös lobattu pienten kauppojen pystyssä pysymisestä. Mielestäni syrjäisempiä kauppoja ei pitäisi pitää pystyssä alkoholin lisämyynnillä ja haittojen kustannuksella. On myös ajateltava pienten kauppojen vähäisten myyjien turvallisuutta, mihin PAM on kiinnittänyt huomiota.

Todellinen syy tälle hämmästyttävälle esitykselle lisätä vahvojen oluiden saatavuutta ja alkoholin kulutusta on Panimoliiton ja sen taustalla olevien kansainvälisten suurpanimoiden, jotka omistavat myös Suomen suurimmat panimot, ennennäkemätön lobbaus, jossa on käytetty mitä erilaisimpia keinoja. Tätä vahvisti myös viime päivinä esiin tullut hämmästyttävä tieto, kuinka kuuden ulkomaan suurlähettiläät lobbasivat kirjeessään STM:lle oluen alkoholiprosentin korottamista – aivan ilmeisesti maittensa suurpanimoiden
asiassa.

Lobbaukseen liittyy myös hämmästyttävä koplaus alkoholiveroon. Alkoholi- ja tupakkaveroahan on viime vuosina nostettu maltillisesti useaan otteeseen – terveyspoliittisista ja fiskaalisista syistä. Nyt hyväksyttävä alkoholiveron korotus on jatkoa aiemmille ja ilmeisesti niitä hieman pienempi – nostaen olutpullon hintaa noin 7 sentillä. Se ei ole vaikutuksiltaan missään suhteessa nyt käsiteltävän lakiehdotuksen vaikutuksiin – ja vielä ajatellen puhuttua noin 40 prosentin hinnanlaskua.

Kysymys on kirkkaasti ns. poliittisesta pelistä. Valiokuntakin toteaa, että ilman prosentin nostoakin alkoholin kulutus nousee saman verran kuin veronkorotus ehkä laskee. Ja jos hyvän päätöksemme jälkeen jäisi vajausta valtion budjettiin, niin korvataan se terveysperusteisella sokeriverolla, jota täällä on paljon kyselty.

Työllisyysvaikutuksista lakiesityksen perusteluissa sanotaan aivan oikein, että työllistävä vaikutus panimoissa on vähäinen, vaikka oluen kulutus lisääntyy. Samoin kauppojen kohdalla. Paljon tärkeämpi on ravintoloiden työllistävä vaikutus, joka kärsisi siitä, että vahvojen oluiden saatavuus ravintoloiden ulkopuolelta ajaisi alkoholin käyttöä yhä enemmän kotisohville tai kaduille. On myös huomattava, että selvityksen mukaan maakuntien pienpanimot eivät kannata vahvojen oluiden tuloa kauppoihin.

Kaiken tämän pohdinnan ja hyvin monien asiantuntijalausuntojen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta – ja sen jäseniä poliittisesti laidasta laitaan – hyväksyi tämän mietinnön, johon toivoisin jokaisen edustajan perehtyvän ennen äänestystä. Valiokunta tyrmäsi siis kovien faktojen pohjalta alkoholiprosentin nostamisen. Lakiesityksessä on muitakin puhuttaneita kohtia, kuten limuviinat ja niiden mukana tuleva vahvojen juomien markkinointi, myyntipaikkojen suuri lisäys, ravintoloiden yöaukiolot ym. Mutta niiden
merkitys on siis rajallinen verrattuna isoon asiaan eli alkoholiprosentin nostamiseen tuotteissa, joista tulee yli puolet suomalaisten alkoholista.

On hyvä tässä verrata myös Ruotsin tiehen: Siellä on ruokakaupoissa vain meitä matalamman prosentin oluet. Seurauksena paljon pienempi alkoholin kokonaiskulutus ja paljon vähäisemmät alkoholihaitat.

Valiokuntakeskustelussa nousi myös esiin kysymys alkoholin etämyynnistä. Vallitsi suuri yksimielisyys siitä, että etämyynti on kielletty ja tulee pysyä kiellettynä. Jos ulkomaiset kaupat saisivat myydä vahvempaa alkoholia Suomeen, samanlainen oikeus pitäisi olla Suomen kaupoilla, mikä romuttaisi koko alkoholijärjestelmämme ja toisivat kaikki alkoholit Suomen kauppoihin. Valiokunnan mietinnössä on tästä asiasta selvä kanta, joka turvaa alkoholipolitiikkamme perustan.

Lopuksi haluan vielä todeta, että viime viikkojen valiokuntakuulemissa erityisen vaikuttavat argumentit koskivat jo nyt yleisiä alkoholisongelmia perheissä ja niiden lisääntymistä, jos vahvemmat juomat tulisivat kauppoihin. Tänä päivänä alkoholi varjostaa kovin monen perheen elämää, usein painaen erityisesti perheen naisia ja haitaten lasten turvallista kasvua. Tästä kannoimme erityistä huolta eduskunnan juhlaistunnossa ja muutenkin jatkuvasti täällä keskusteluissa lasten ja nuorten syrjäytymisen osalta. Hyvin
usein nuorten syrjäytyminen alkaa alkoholin varjostamista kasvuolosuhteissa, ja sen korjaaminen myöhemmin on hankalampaa. Joulun lähestyessä toivoisi Suomen lapsille lahjaksi turvallisemman kodin – ei lisää lasista lapsuutta!

Ehdotus vahvoista oluista ja limuviinoista suomalaisiin kauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille ja ulosmyyntiin ravintoloihin on politiikkaa vahvojen ja rahan ehdoilla – väestön terveyden ja usein juuri perheiden sekä lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella. Sellaisessa en halua olla mukana! Kun hallituspuolueiden kesken on prosenttiäänestyksessä sovittu vapaista käsistä, niin toivon edustajien painostuksesta huolimatta äänestävän arvojen ja faktojen pohjalta.

Tampereen korkeakouluja koskeva laki

Kansanedustaja Pekka Puskan puheenvuoro eduskuntakeskustelussa 4.12.

Ensimmäiseksi on todettava, että suunnitelma muodostaa Tampereen korkeakouluista yhtenäinen kokonaisuus on kaikin puolin kannatettava ja monella tavalla varmaan hyödyllinen. Tässä mielessä lakiesitys on ilman muuta kannatettava. Mutta esitykseen liittyy asioita, joista on tärkeä keskustella ja myös eräitä ongelmia, jotka puhututtivat valiokuntaa pitkään.

Keskeinen asia on, että tässä tehdään eräänlaista ennakkotapausta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisestä suhteesta, joka tullaan valtakunnallisesti käsittelemään vasta ns. korkeakouluvision yhteydessä.

Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että molempia tarvitaan, että molemmilla on omat roolinsa ja että yhteistyö – ja varsinkin alueellinen sellainen – on hyödyllistä. Tällä lailla edistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä niin, että tutkintoihin voidaan helpommin ottaa toisen korkeakoulun kursseja. Samalla kun tämä on ilman muuta hyödyllistä, tulee varoa kehitystä, että molempien opetus tulee liikaa lähestymään toisiaan. On myös tärkeää huolehtia opiskelijoiden oikeusturvasta näissä järjestelyissä.

Tampereen kuviossa uusi yliopisto tulee omistamaan ammattikorkeakoulun. Kun tämä kehitys tullee valtakunnallisesti yleistymään, on sen seurauksia myös pohdittava. Yleensähän tulee mieleen, että omistaja päättää omistamastaan. Tässä tapauksessa on kuitenkin painokkaasti muistutettu, että ammattikorkeakouluista on oma laki. Se säätää ammattikorkeakoulun hallinnosta ja toiminnasta, eikä omistava yliopisto voi tähän puuttua. Tämä on kuitenkin asia, joka tulevissa pohdinnoissa vaatii lisää huomiota.

Suurin keskustelu valiokunnassa käytiin uuden yliopiston hallinnollisesta liikkeellelähdöstä. Sinä asiassahan esitys sisältää kiireellisen aloituksen, jossa hallinnon käynnistyminen poikkeaa yliopistolain vaatimuksista – aiheuttaen myös perustuslaillista pohdintaa. Perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen aikataulua muutettiin, niin että laki voidaan säätää normaalisti, mikä ei kuitenkaan poista järjestelyn moitittavuutta.

Kysymys on uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen valinnasta. Yliopistolain mukaanhan yliopiston monijäseninen elin valitsee yliopiston hallituksen, joka taas valitsee yliopiston rehtorin. Tässä tapauksessa esitetään, että vanhojen yliopistojen hallitukset valitsevat väliaikaisen hallituksen, joka taas valitsee ensimmäisen rehtorin. Näin ollen uuden yliopiston ensimmäinen monijäseninen elin ei nyt pääse valitsemaan hallitusta, joka valitsee uuden rehtorin – ilmeisesti useaksi vuodeksi.

Tällä paljon keskustelua herättäneellä poikkeuksellisella ratkaisulla on suuri periaatteellinen merkitys, kun rehtori on yliopistoa johtava keskeinen henkilö ja ratkaisu tehdään todennäköisesti useaksi vuodeksi. Ongelmalle esitettiin useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joihin ei kuitenkaan haluttu mennä.

Vaikka tämä Tamperetta koskeva laki on syytä tässä hyväksyä, on tässä yhteydessä hyvä muistuttaa siitä tähän liittyvästä ja yleisestä yliopistojamme koskevasta ongelmasta, että yliopistolain myötä yliopistojen opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta ovat kokeneet vaikutusmahdollisuuksiensa puutetta omassa yliopistossaan. Asiahan liittyy yliopistolain arviointiin, mikä on sivistysvaliokunnan pöydällä.

Samalla kun yliopistojemme hallinto on nykylain perusteella jäntevöitynyt, tyytymättömyys yliopistojen henkilökunnassa on kiistattomasti lisääntynyt. Tähän huolestuttavaan kehitykseen on toki muitakin syitä, mutta eräänä keskeisenä on nähty juuri monijäsenisen elimen, yliopistokollegion vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys.

On huolestutavaa, jos yliopiston henkilökunta kokee vieraantumista oman yliopistonsa asioista. Kun yliopistojen tärkein tehtävä on korkein opetus ja tutkimus, on tärkeää, että tätä työtä tekevät opettajat ja tutkijat – yliopistojen tärkein voimavara – voivat kokea olevansa yliopistonsa päätöksenteossa keskeisesti mukana.

Tässä mielessä on tärkeää, että tästä Tampereen tapauksesta ei muodostu mitään ennakkotapausta yliopistojemme hallinnon edelleen kaventamisesta, vaan että päinvastoin jatkossa voidaan yliopistojemme johtamista edelleen kehittää niin, että tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sana painaa.

Tässä yhteydessä on myös syytä toivoa, että puhuttu ja hyvä yliopistojemme autonomia lisääntyminen näkyy myös valtiovallan (OKMn) yksityiskohtaisen ja usein nopeasti muuttuvan ohjauksen vähenemisenä. Vapautetaan yliopistojen luovaa tiedettä, koska paljon puhutut tärkeät kansalliset innovaatiot eivät tule ylhäältä käsketysti vaan yliopistojemme luovassa tieteellisessä yhteisössä.

Tamperetta on siis syytä onnitella hyvästä hankkeesta, joka tulee muodostamaan entistä yhtenäisemmän korkeakoulukokonaisuuden. Esittämäni kriittiset kommentit eräisiin järjestelyihin on tarkoitettu erityisesti tulevia ylipisto-ja korkeakoulukeskusteluja varten. Ja kun Tampereen liikkeelle lähdöllä on kiire, kannatan esitettyä lakipakettia.

Terveiden tilojen vuosikymmen

Kansanedustaja, prof. Pekka Puskan kommentit eduskuntakeskusteluun 28.11.2017

On hienoa, että pääministeri Juha Sipilä on tehnyt tällaisen aloitteen, että asiasta valmistellaan toimenpideohjelma ja että eduskunta keskustelee tästä tärkeästä asiasta.

Sisäilman homeongelmat julkisissa tiloissa on iso asia. Siihen tarvitaan vahvaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, jota erityisesti THL kerää ja koordinoi, ja sen perusteella riittävät toimenpiteet niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla.

Asiaa on katsottava kokonaisvaltaisesti: Kaikki koetut ongelmat eivät johdu homeesta. On myös muita syitä ja ongelmia. Kaikkiin tulee puuttua ja hoitaa ongelmista kärsiviä asianmukaisesti.
Hyvän uudisrakentamisen ohella tarvitaan myös muita toimia. On kehitettävä ja jalkautettava hyviä toimintatapoja.

Erittäin tärkeää tässä on ihmisten luottamuksen rakentaminen sisäilma-asioissa. Tärkeää ei ole vain, miten asia on, vaan myös miten se koetetaan ja siihen luotetaan. Avoin hyvä tiedottaminen on tärkeää.

Lopuksi on muistettava, että kun yleensä puhutaan julkisista tiloista, unohdetaan heloposti Suomen kodit, joista monissa on erilaisia sisäilmaongelmia, joihin myös tarvitaan tutkittua tietoa ja ohjeita.

Alkoholilaki maatalouden ja maaseudun kannalta

Yleisökirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 13.11.2017

Paljon puhuttanut alkoholilaki tulee modernisoimaan alkoholisäädöksiä ja tulee saamaan saa laajan hyväksynnän lukuunottamatta alkoholipoliittisesti keskeistä kysymystä vahvempien oluiden sallimisesta kauppoihin. Siitä tullaan äänestämään, ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättäneet asiassa antaa edustajilleen äänestyksessä vapaat kädet.

Vahvojen oluiden tuominen kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille ym. hyllyille keskioluen rinnalle ja vielä halvemmalla tulisi ilman muuta lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta ja sitä kautta monenlaisia haittoja. Ne näkyisivät paitsi lisääntyneinä alkoholikuolemina ja -sairauksina myös laajasti yhteiskunnassa: lisäpaineena sosiaali- ja terveyspalveluille ja poliisille, työelämän haittoina ja perheiden ongelmina.

Vaikutukset olisivat kaikissa suhteissa vastoin nykyhallituksen tavoitteita: Sote-säästöt syötäisiin, niukkoja poliisivoimia sidottaisiin yhä enemmän alkoholiongelmiin, terveyserot kasvaisivat, työn tuottavuus vaarantuisi, haittoja lasten kasvuolosuhteisiin jne. Uudistusta on voimakkaasti lobannut panimoteollisuus ja kauppa omien taloudellisten intressiensä perusteella, korostaen valinnan vapautta.

Kiintoisa kysymys on, mikä olisi tällaisen päätöksen vaikutus suomalaisen maatalouden ja maaseudun kannalta? Ainoa konkreettinen perustelu, jonka olen havainnut on, että vahvemmat oluet auttaisivat pieniä kyläkauppoja. Voidaan kuitenkin kysyä, tuleeko kyläkauppoja pitää pystyssä vahvemman oluen voimalla ja huolimatta kylien lisääntyvistä alkoholiongelmista. Mm. kaupan myyjien liitto PAM vastustaa tällaista päätöstä pienten kauppojen myyjien lisääntyvien turvallisuusongelmien vuoksi.

Jos kauppa on kylässä tärkeä, niin on ravintolakin. Vahvojen oluiden myynnin salliminen ravintoloiden ulkopuolella on kiistattomasti ravintoloille haitallista ja uhkaa niiden kannattavuutta . Kun ravintolat vastaavat noin 3/4sta koko alkoholialan työllisyydestä, on tämä työllisyyden kannalta tärkeä asia.

Ravintolassa tapahtuva alkoholin nauttiminen tapahtuu valvotuissa olosuhteissa, kun taas vahvemman oluen saaminen kaupasta ja vielä halvemmalla siirtäisi juomista yhä enemmän kotisohville. Vastauksena on ehdotettu ravintola-alkoholin veron alentamista, mikä ei ole tämän lain asia ja hyvin epävarmaa.

Lakiehdotuksen myönteisiä asioita ovat pienpanimoita koskevat ehdotukset. Ne saisivat luvan valmistaa vahvempia ”käsityöläisoluita” ja myydä niitä ulos. Sen sijaan vahvojen oluiden tuleminen kauppoihin ei olisi niiden etu. Ehyt ry:n kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä pienpanimosta uskoo, että prosenttirajan korottaminen helpottaisi ulkolaisten suurpanimoiden pääsemistä Suomen markkinoille.

On yleisemminkin todettu, että vahvojen oluiden salliminen Suomessa vähittäismyyntiin avaisi markkinat kansainvälisten suurpanimoiden usein yli viiden prosentin massaoluille. Onkin sanottu, että 4,7 prosentin raja on eräänlainen tuontisuoja suomalaisille oluille. Asiassa voimakkasti lobanneen Panimoteollisuusliiton suhteen on muistettava, että liiton suurimmat jäsenpanimot ovat kansainvälisten suurpanimoiden omistuksessa.

Iso kysymys on alkoholipolitiikan jatko suomalaisen maatalouden kannalta. Meillä puhutaan alkoholipolitiikan liberalisoinnista samaan aikaan, kun maailmalla ja lähialueillamme on pääasiassa siirrytty kiristyvään suuntaan kansanterveydellisistä ja taloudellisista syistä.

Vahvoja oluita kauppaan ajavat sanovat usein, että tämä on ensimmäinen ”askel” alkoholipoliitiikan vapauttamisessa. Kysyttäessä mm. kaupalta, mikä on seuraava askel, he yleensä sanovat, että viinit kauppoihin. Tällainen muutos johtaisi, paitsi vielä lisääntyvään alkoholin kokonaiskulutukseen, ilman muuta myös kulutuksen painopisteen siirtymiseen oluesta viinien suuntaan. Euroopassa lienee viinin ylituotantoa noin 1,7 miljardin pullon verran. Viinien tulo seuraavana suomalaisiin kauppoihin vyöryttäisi tätä viinijärveä Suomeen. Tämä kehitys ei mitenkään olisi suomalaisten ohranviljelijöiden etu.

Me kaikki kannatamme turhan säätelyn purkamista ja kansalaisten omaa vastuuta. Mutta terveyden ja turvallisuuden asioissa tarvitaan myös yhteiskunnan asettamia rajoja. Niin alkoholin kohdalla, joka ei ole mikään tavanomainen hyödyke, kuin myös esimerkiksi ajonopeuksien säätelyssä nopeusrajoituksin!

Osa-asumisen normi ja yleinen asumistuki

Pekka Puskan valmisteltu puheenvuoro lähetekeskusteluun 8.11.2017

Tällä lakiesityksellä muutettaisiin yleisestä asumistuesta annettua laki. Esityksen mukaan yleisessä asumistuessa otettaisiin käyttöön erillinen enimmäisasumismeno asunnon osan asumismenolle – eli siis ns. osa-asunnon normi. Esitetyssä muodossaan laki leikkaisi asunnon osaa vuokraavan tuensaajan enimmäisasumismenoa 80 prosenttia alueen enimmäisasumismenosta. Normi vaikuttaisi asumistuen saajiin, jotka vuokraavat tai alivuokraavat asunnon osaa, kuten solu- tai kimppa-asuntoa ja myös alle 20 neliön asuntoa.

Merkittävä osa niistä arvion mukaan noin 12.000 henkilöstä, joita esitys koskee, ovat opiskelijoita, jotka muita useammin asuvat kimppa- tai soluasunnoissa. Sen vuoksi asiaa on ymmärrettävästi arvioitu opiskelijajärjestöjen piirissä ja oltu hyvin huolissaan.

Osa asunnon normi poistettiin yleisestä asumistuesta vuoden 2015 alussa, koska haluttiin yksinkertaistaa tukea, mikä nykyisen byrokratiapurkutalkoon aikana on edelleen tärkeä asia. Haluttiin myös lisätä asukkaiden mahdollisuuksia valita asuntonsa tarjolla olevasta asuntokannasta.

Opiskelijajärjestöt, kuten mm. SYL, toteavat kritiikissään, että osa-asunnon normi heikentäisi edullisimpien asumismuotojen suosiota opiskelijoiden parissa. On myös todettu, että osa-asunnon normi asettaisi enimmäisasumismenojen tason kuntaryhmissä III ja IV niin alhaiseksi, että edes omakustannusvuokrilla toimivien opiskelija-asuntosäätiöiden on hankala tarjota normin piirissä olevia asuntoja kyseiseen hintaan.

Tämä osa-asunnon normi ilman muuta heikentäessään edullisempien asumismuotojen suosiota opiskelijoiden parissa ajaisi osaa opiskelijoista kalliimpiin yksiöihin ja pienin kaksioihin, mikä lisäisi asumiskustannuksia ja millä olisi vaikutusta myös yliopistokaupunkien asuntotilanteeseen.

Opiskelijajärjestöt toteavat, että osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita siis asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät asetettuja säästötavoitteita.

Yleisen asumistuen suuriin kustannuksiin verrattuna nyt puhutaan siis hyvin pienestä asiasta, monesti taloudellisesti tiukoilla olevasta väestöryhmästä ja hyvin kyseenalaisista säästötavoitteista. Kritiikki vaikuttaa sen verran painavalta ja perustellulta, että valiokunnan tulee käsittelyssään paneutua siihen huolella.

CETA-vapaakauppasopimus ja Suomi – sijoittajasuojasopimusten pulma

(Puheenvuoro eduskuntakeskustelussa/ Pekka Puska 8.11.2017)

Vapaakauppa ja globalisaatio tuovat ilman muuta maille ja väestöille monta etua taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin lisääntymisen myötä. Mutta kiistatonta on myös, että siihen liittyy sosiaalisia huolia. Näiden negatiivisten seurausten torjumiseksi tarvitaan, kuten ILO:n komissio totesi, kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia. Tällaisia ovat mm. kansainväliset ilmastosopimukset ja kansainvälinen tupakoinnin torjunnan sopimus, jonka tämäkin eduskunta on ratifioinut ja joka pyrkii kääntämään noin kuuden miljoonan vuotuisen tupakkakuoleman laskuun.

Vapaakaupan huomattavien etujen vuoksi tämäkin kauppasopimus Kanadan kanssa (Ceta) on syytä hyväksyä, ja se on varmaan monella tavalla Suomelle edullinen. Mutta se ei saa estää pohdintoja myös ongelmista. Mikään asia ei ole ihan mustavalkoinen.

Kuulun siihen joukkoon, joka pitää näihin kauppasopimuksiin liittyviä sijoittajasuojasopimuksia hyvin vastenmielisenä ilmiönä. Ne voivat rajoittaa ikävällä tavalla suvereenien valtioiden demokraattista päätöksentekoa kansainvälisten suurfirmojen hyväksi.

Olen itse herkistynyt tälle asialle kansainvälisessä tupakoinnin torjuntaan liittyvässä työssäni. Kun esimerkiksi Uruguain täälläkin vierailleen presidenttinsä (joka muuten on syöpälääkäri) johdolla laati tiukemman tupakkalain, amerikkalainen jättifirma Philip Morris haastoi Uruguain valtion oikeuteen Uruguain ja Sveitsin välisen investointisuojasopimuksen perusteella.

Vaikka Uruguai voitti lopulta oikeudessa, niin oikeudenkäynnin viisi vuota vaativat pienen valtion hallinnolta paljon aikaa ja resursseja. Samainen Philip Morris haastoi myös Australian valtion investointisuojasopimuksen perusteella oikeuteen tupakkalaista, joka toi kauppaa standardipakkaukset ilman tupakkafirmojen logoja. Sama asia, jota myös Suomessa valmistellaan.

Keväisessä sote-käsittelyssä kävi oikeusoppineiden lausunnoista ilmi, että jos sote-keskuksemme olisi yhtiöitetty, sote-lakiemme myöhemmät muutokset olisivat voineet aiheuttaa korvausvaatimuksia kansainvälisiltä terveysalan jättifirmoilta, jotka omistavat Suomessa toimivia terveysfirmoja. Toivottavasti keväällä saadaan sellainen malli, että sen muutoksista kansainväliset terveysfirmat eivät voisi haastaa Suomea oikeuteen ja että tämä sopimus ei voisi puuttua Suomen terveydenhuollon järjestämiseen.

Tätä Ceta-sopimusta vastaan ovat juuri investointisuojan vuoksi protestoineet sadat kansalaisjärjestöt – ja minusta monella tavalla perustellusti. On myös kerrottu, että Belgia on pyytänyt EU-tuomioistuimelta lausuntoa siitä, onko kaavailtu investointituomioistuin yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa. Ongelma on siinä, että EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan vain EU:n elimet saavat tulkita EU-oikeuta ja EU- tuomioistuimella on korkein asema, mikä näin loukkaisi EU-oikeuden autonomiaperiaatetta. Tämä asia tultaneen selvittämään.

On myös huomattava, että vaikka on kysymys sopimuksesta Kanadan kanssa, niin missä muussa maassa tahansa – kuten esim. USA:sa – toimiva firma voi haastaa Suomen oikeuteen, jos sillä on tai se perustaa toimipisteen Kanadaan. Näinhän oli asia Uruguain tapauksessa, jossa amerikkalainen Philip Morris haastoi Uruguain oikeuteen Sveitsissä olevan toimistonsa kautta, perustuen Sveitsin ja Uruguain väliseen investointisuojasopimukseen.

Sopimuksen ja yleensä vapaakaupan monien kansallisten etujen vuoksi kannatan sopimuksen hyväksymistä. Kuten on todettu, sopimus on käsittelyssä parantunut ja oikeudenkäsittelyä koskeva järjestely on parantunut oikeusistuimen vuoksi. Se ei kuitenkaan poista perusongelmaa eli sitä, että kansainväliset suurfirmat voisivat pelkällä oikeudenkäynnin uhalla vaikuttaa eräissä tapauksissa kansalliseen päätöksentekoon. Toivottavaa on, että tämän sopimuksen mukainen investointisuoja-asia ei helpolla laukeaisi torjumaan tai haittaamaan tässä eduskunnassa tulevaisuudessa tehtäviä viisaita päätöksiä.

Samalla voi myös toivoa, että Suomen edustajat kansainvälisillä foorumeilla tekisivät parhaansa, että tulevien vapaakauppasopimusten kylkiäisenä ei olisi tällaisia investointisuojasopimuksia, jotka jos yleensä vaikuttavat, Suomen tapauksessa yleensä merkitsisivät epätasapainoa Suomen ja kansainvälisten suurfirmojen välillä.

Tekesin ja Finpron yhdistäminen

Pekka Puskan puheenvuoro lähetekeskustelussa 7.11.2017

Esityksessä ehdotetaan siis nykyisen Tekesin ja Finpron yhdistämistä Valtion innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi Business Finland Oy:ksi.

Uudistus on hyvin perusteltu ja tärkeä, jotta kansainvälistyvän elinkeinoelämän tuen johtamisjärjestelmä saadaan virtaviivaistettua ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.

Tähän varmasti myönteiseen ja kannatettavaan uudistukseen liittyen kaipaa kuitenkin selvyyttä uudistuksen vaikutuksesta kansalliseen tutkimusrahoitukseen. Elinkeinoelämän ja viennin perustanahan on viime kädessä pätevä ja uusia innovaatioita luova tutkimus, jota on usein parhaimmillaan tehty tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä ja jossa Tekes on ollut merkittävä rahoittaja.

Kansallinen tutkimusrahoituksemme on nojannut kolmeen erityyppiseen tukipylvääseen:

 1. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus, jota rahoittaa mm. Suomen Akatemia, säätiöt ym.
 2. Tutkimuslaitosten ja yritysten tuotekehittelyä palveleva yhteistutkimus, jota usein Tekes rahoittaa
 3. Yritysten oma ja itse rahoittama tutkimus.

Kun Tekes on ollut merkittävä tutkimusrahoittaja, herää kysymys, miten Tekesin nykyään rahoittaman tutkimustyön uudistuksessa käy? Tämä on tähän asti ollut merkittävää tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä. Tällainen tutkimus auttaa paitsi tuotekehittelyssä myös esim. vientimarkkinoiden tärkeänä perustana. Tuotteiden myynti ja vienti ei ole pelkkää markkinointia, jota sitäkin täytyy tukea, vaan tarvitaan hyvä innovatiivinen tuote ja mielellään hyvä tutkimusdokumentaatio sen laaduista ja toiminnasta.

Tutkimuspuolen jatkoa käsitellään lakiesityksen perusteluissa varsin niukasti. Esityksen mukaan rahoituskeskuksen monien tehtävien joukossa mainitaan kyllä ”edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa”, mutta perusteluista ei juurikaan selviä, miten Tekesin tähän asti rahoittamalle tärkeälle tutkimustyölle käy.

Herää monia kysymyksiä. Syntyykö tässä tärkeän tutkimusrahoituksen aukko? Mikä tulee olemaan tutkimusrahoituksen osuus? ja ennen kaikkea, miten tätä puolta hallinnoidaan ja hoidetaan? Mikä on innovaatiorahoituskeskuksen rooli ja mikä osakeyhtiön rooli?

Kun tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välinen yhteistutkimus on tärkeä osa kansallista tutkimusarkkitehtuuriamme, näiden kysymysten selvittelyn pitäisi olla tärkeä osa lakiesityksen valiokuntakäsittelyä.

Sote maaliin

Helsingin ja Tampereen pormestarit kirjoittivat vieraskynäpalstalla (HS 30,9.), että maakuntauudistuksesta pitäisi luopua, mutta toteuttaa sote-uudistus. Kuitenkin nämä kaksi asiaa ovat erottamattomasti yhdessä. Koko sote-uudistuksen lähtökohta on ollut, että palvelujen järjestämiseen tarvitaan laajempi alueellinen pohja. Aluepohja ja soten järjestäminen ovat erottamattomasti yhdessä!

Erilaisten kuntamalliseikkailujen jälkeen päädyttiin perustuslakivaliokunnan kannan jälkeen maakuntaan järjestäjänä. Tällä pohjalla on nykyisellä eduskuntakaudella varsin yksimielisesti viimein päädytty saamaan eduskuntaan iso lakipaketti, lukuunottamatta ns. valinnanvapauslakia, joka perustuslakivaliokunnan uusimman mietinnön jälkeen tulee tarkistetussa muodossa vuoden vaihteen jälkeen.

Kaikkien näiden vuosien jälkeen on viimein aika päättää asiasta ja siirtyä toteutukseen. Kaikki ei varmaan nytkään tule menemään kuin Strömsössä, mutta nyt pitää päästä eteenpäin: toteutukseen ja sen jälkeiseen kehittämiseen. Ovatko Vapaavuori ja Lyly todella sitä mieltä, että taas aloitetaan alusta? Alkaisi taas sama riitely sote-järjestelmän pohjasta ja toteutusmallista. Uudistus siirtyisi seuraavalle eduskunnalle, ja julkisen järjestelmän rapautuminen jatkuisi.

Helsinkiläisenä on myös vaikea ymmärtää, mikä halu Helsingillä olisi suunnata energiansa raskaan sote-palvelujärjestelmän ylläpitämiseen. Sitä paitsi maassa tarvitaan järjestelmä, joka riittävän tasa-arvoisesti järjestää palvelut kaikille suomalaisille – isoissa ja pienissä kunnissa.

Helsinki on hieno kaupunki, ja on helppo yhtyä pormestari Vapaavuoren pyrkimyksiin pääkaupungin kehittämisestä vahvaksi kansainväliseksi metropoliksi. Mutta kun raskas sote-palvelujärjestelmä siirretään pois kaupungilta, se voi vielä enemmän keskittyä kaupungin kehittämiseen asukkaille mahdollisimman elinvoimaiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi.

Tupakkavero: Budjetin lähetekeskustelu eduskunnassa

Eduskunnassa keskusteltiin 19.9. alkoholilaista ja alkoholipolitiikasta. On usein pohdittu, että miksi kahdessa kansanterveyteen niin voimakkaasti vaikuttavissa asioissa on viime vuosikymmeninä menty eri suuntaan. Tupakan suhteen on tapahtunut valtava positiivinen muutos, jonka seurauksena tupakkasyöpäluvut ovat tavattomasti kaunistuneet ja joka on paljon vaikuttanut sydän- ja verisuonitautien vähenemiseen. Kuitenkin samaan aikaan alkoholin kulutus ja haitat ovat moninkertaistuneet.

Vastaus on pitkälti erilaisessa politiikassa. Tupakka-asiassa meillä on pitkään valistuksen ohella toteutettu hyvää tutkimukseen perustuvaa tupakkapolitiikkaa. Tupakkalakia on jatkuvasti kehitetty ja tupakkaveroa nostettu. Samaan aikaan on alkoholipolitiikkaa monella tavalla löysätty, ja vuonna 2004 tehtiin vielä huomattava veronalennus. Vasta viime vuosien viisi maltillista veronkorotusta ovat kääntäneet alkoholinkulutuksen laskuun.

Tupakoinnin vähentämisessä on olemassa vahvoja näyttöön perustuvia keinoja, joista asiantuntijat ovat varsin yksimielisiä. Tehokkain keino on hinta, jota säädellään verotuksella. Muita tehokkaita keinoja ovat täydelliset tupakointikiellot ravintoloissa ja työpaikoilla sekä täydellinen mainontakielto, myynti-ikärajat sekä myös vieroitustyö, varoitukset ja valistus.

Suomi on käyttänyt näitä keinoja tehokkaasti. Jo 1970-luvulla ensimmäisen tupakkalain mukana olimme kansainvälisen tupakkapolitiikan kärjessä. Sen jälkeen tapahtuneet lukuisat tupakkalain muutokset ovat
pitäneet meitä kansainvälisen tupakkapolitiikan eturivissä. Tosin useissa maissa on joissakin yksityiskohdissa menty meitä pidemmälle, mm. säätämällä standardipakkauksista. On kuitenkin todettava, että STM on asettanut uuden tupakkatyöryhmän valmistelemaan tupakkapolitiikan uusia toimia seuraavalle eduskuntakaudelle – kohti Savutonta Suomea.

Tupakan hinta-vero- instrumenttia olemme myös käyttäneet jatkuvasti. Se onkin erinomaisen kustannusvaikuttava toimenpide, koska se vähentää tehokkaasti tupakointia ja sen haittoja sekä valtion sote-kustannuksia, mutta tuo samalla valtiolle kaivattuja lisätuloja. Näistä päätöksistä huolimatta tupakan hinta ei Suomessa ole länsimaisesti katsoen erityisen korkea. Kun meillä savukeaskin keskiarvohinta on viimeisten korotusten jälkeen 6,7 euroa, on se Ranskassa 6,8, Irlannissa 9,7 ja Australiassa peräti 15,90 euroa. Englannissa on viimeisten korotusten jälkeen minimihinta 10,1 euroa ja suunnitelma on korottaa lähivuosina hintaa vielä tuntuvasti.

Tässä valossa nyt käsiteltävä tupakkaveron korotus on oikean hyvä. VM:n arvion mukaan näiden kahden vuoden korotusten jälkeen tupakka-askin hinta on v. 2019 lopussa 7,9 euroa eli vielä kaukana maailman
kärkimaista. Lakiesitys on kuitenkin oikean suuntainen, ja myös verorakennetta parannetaan hyvin.

Tupakan, kuten myös alkoholin, veronkorotuksissa kysytään usein, että eikö se lisää salakuljetusta. Tätä on toki tarkkaan seurattava, mutta suomalaiset hinnankorotukset eivät ole olennaisesti näin vaikuttaneet. On mielenkiintoista todeta, kuinka eteläisen Euroopan maissa, joissa tupakan ja alkoholin hinta on pienin, on suurin salakuljetus. Meillä täällä pohjoisessa Euroopassa on korkeimmat hinnat, mutta vähäisin
salakuljetus. Tupakan suhteen on vielä muistettava, että kansainvälisen tupakkakonvention mukana tuleva
salakuljetuksen torjunnan protokolla tulee luomaan varsin tehokkaan kansainvälisen mekanismin salakuljetuksen torjunnassa.

Hyvän tupakkapolitiikan, mukaan lukien veropolitiikka, ansiosta tupakointiluvut ovat jatkuvasti pienentyneet: Tänä päivänä vain noin 13 % aikuisista tupakoi päivittäin. Tämän kehityksen seurauksena
kysytään, kasvaako tupakkaveron tuotto jatkuvasti, vaikka tupakointi pienenee hyvin vähäiseksi. Ei kasva. Mutta toistaiseksi, ja oletettavasti tämänkin korotuksen jälkeen tupakkaveron tuotto vielä kasvaa.

Keskustelussa on noussut esille tupakkaveron merkitys väestöryhmien tulonjaon kannalta. Kun tupakointi koskee valitettavasti erityisesti alempia sosiaaliryhmiä, varsinkin takavuosina tuotiin esille, että verorasitus koskee erityisesti näitä väestöryhmiä. Tilanne on kuitenkin olennaisesti muuttunut. Tupakointi on jäämässä jo suhteellisen vähäiseksi ja alkaa koskea yhä pienempää väestöryhmää. Näin tupakkaveron korotus alkaa myös yhä tehokkaammin vähentää terveyseroja, joista huomattava osa tulee tupakasta ja alkoholista. Sen lisäksi on muistettava, että hintapolitiikalla voidaan tehokkaasti vähentää tupakointia nuorilla, joista kannamme erityistä huolta.

Olennaista on myös, että Suomi eduskunnan päätöksellä on 180 muun maan kanssa ratifioinut kansainvälisen tupakoinnin torjunnan konvention (FCTC). Sen mukaan tupakkavero on ensisijaisesti tupakkapolitiikan instrumentti.

On vielä muistettava, että tupakka on aivan poikkeuksellinen hyödyke: Joka toinen tupakoiva kuolee tupakointiinsa, ja vuotuisia tupakkakuolemia on edelleen useita tuhansia. Puhumme siis edelleen Suomen kansanterveyden isosta asiasta. Hinta on siis tehokas keino tämän dramaattisen ongelman vähentämisessä.

Lopuksi voidaan todeta, että tutkimusten mukaan enemmistö tupakoivista haluaisi lopettaa tupakointinsa. Vuosikausia tupakoineet voivat säästää huomattavasti lopettamalla tupakoinnin. Monen kohdalla se ei toki ole helppoa, mutta siihen on saatavissa yhä enemmän pätevää asiantuntijatukea. Ja tämä vieroitus on asia, jota Suomen tupakkapolitiikassa tulee edelleen vahvistaa.

Pekka Puska alkoholilain lähetekeskustelussa eduskunnassa 19.9.2017

Alkoholin suuria kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja tuskin kukaan kiistää. Alkoholi on iso asia: Kansanterveyden kannalta jäävuoren huippuna ovat noin 3000 vuotuista kuolemaa, joka on yli kymmenen kertaa enemmän kuin liikennekuolemat. Yhteiskunnallisesti on kysymys sote-palvelujen ja poliisityön rasitteista, työelämän ongelmista, perheiden taakasta, terveyseroista ja suurista kustannuksista.

Onko alkoholi yksilön asia, kuten alan teollisuus mielellään korostaa? Kyllä on sitäkin.

Onko alkoholi myös yhteiskunnan asia? Kyllä on. Jopa perustuslain mukaan valtion on edistettävä kansalaisten terveyttä. Tutkimuksiin perustuvilla keinoilla voidaan olennaisesti vaikuttaa alkoholin kulutukseen ja vähentää haittoja, ilman että olennaisesti rajoitetaan kenenkään mahdollisuuksia alkoholin saantiin. Avainasemassa ovat hinta ja saatavuus. Asiallinen valistus on aina tarpeen, mutta se ei juuri vaikuta suoraan.

Nyt on esillä hanke, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja modernisoida alkoholilainsäädäntöä ja vähentää turhaa byrokratiaa. Siitä ollaan pitkälti yhtä mieltä. Mutta tässä on kysymys myös kaupassa myytävän alkoholin pitoisuuden ylärajasta. Siitä päättämien ei ole byrokratiaa, sen paremmin kuin esimerkiksi nopeusrajoitusten suuruudesta.

Useimmilla ihmisillä on mielipide siitä, miten alkoholihaittoja pitäisi vähentää. Monet niistä ovat hyviä. Mutta nyt meillä on tehtävä konkreettiset päätökset pöydällä olevasta alkoholilaista. Se on valmisteltu pätevästi alan asiantuntijoita kuullen – lukuunottamatta pykälää, joka tuli myöhemmin poliittisen ohjauksen perusteella. Korostan, että tämä nykyaikaistettu alkoholilainsäädäntö on syytä hyväksyä, mutta puheena oleva ja alkoholipoliittisesti ylivoimaisesti tärkeimmän pykälän osalta STM alunperin valmistelemassa muodossa.

Toteutuessaan korkeampi alkoholipitoisuusraja tulisi ilman muuta nostamaan väestön alkoholin kulutusta. Suomalaisten alkoholista tulee noin puolet oluesta, jota myydään noin 6.000 myyntipisteessä, ja lain hyväksymisen jälkeen jopa noin 13.000 pisteessä. Jos samoille hyllyille tulee vahvempaa olutta ja vielä halvemmalla, on suurta älyllistä epärehellisyyttä väittää, että alkoholin kulutus ei lisääntyisi.

On vaikea arvioida tarkkaan, kuinka paljon alkoholi kokonaiskulutus kasvaisi. THL:n varovainen arvio on 6 %. Tällainen alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntyminen puolestaan johtaa yleensä varsin suoraviivaisesti terveys- ja muiden haittojen lisääntymiseen – ja usein jopa suhteellisesti enemmän kuin kokonaiskulutuksen kasvu. Elimistö ei tee eroa siihen, tuleeko etanoli oluesta, viineistä tai väkevistä.

Vahvan oluen ja limuviinan tulo kauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille sekä baarien, ravintoloiden ja pubien ulosmyyntiin merkitsisi vaikutuksia, jotka olisivat monessa olennaisessa suhteessa täysin vastakkaiset nykyhallituksen tavoitteiden ja pyrkimysten kanssa:

 • Se tulisi lisäämään kuolemia ja sairastavuutta sekä vähentämään kansalaisten hyvinvointia. Jäävuoren huippuna ovat arvioidut noin 150 vuotuista lisäkuolemaa.
 • Se lisäisi jo nyt suurta alkoholiongelmien painetta terveyden ja sosiaalihuoltoon, mikä näkyy mm.
  päivystyspisteiden paineena. Tavoitellut sote-säästöt syötäisiin kertaheitolla.
 • Se tulisi johtamaan alkoholiväkivallan, -häiriöiden ja tapaturmien selvään lisäykseen sekä syömään jo
  nyt niukkoja poliisivirkoja, eli juuri vastoin pyrkimystä lisätä kansalaisten turvallisuutta.
 • Vaikutukset tulisivat näkymään työpaikoilla tavoitellun työn tuottavuuden heikentymisenä.
 • Se lisäisi terveyseroja, joista tutkitusti noin puolet tulee alkoholista ja tupakasta.
 • Se vaikuttaisi kotien alkoholiongelmien kasvuun ja sitä kautta lasten kasvuympäristöön, mistä nuorten
  syrjäytymiskehitys yleensä alkaa.

On huomattava, että mikään tässä ei ole pelottelua tai uhkakuvien maalailua, vaan asiantuntijoiden pätevää arviointia, ja käy ilmi myös hallituksen esityksen taustaselvityksessä. Vuoden 2004 alkoholiveron alennuksen haitalliset vaikutukset ennakoitiin asiantuntijoiden toimesta aikanaan myös varsin tarkkaan.

Esitys vahvoista oluista ja limuviinoista kauppoihin on seurausta Panimoliiton intensiivisestä lobbauksesta, ja se on muutoinkin vastoin kansalaisten terveyttä ja järkevää ajattelua. Kysymys on siitä, voittaako raha ihmisten terveyden!

Panimoteollisuuden työllistävä vaikutus on vähäinen, eikä kauppoja pidä pitää pystyssä oluen voimalla. Paljon suurempi työllistäjä on ravintolat, jotka ovat huomattavia työllistäjiä, ja ravintolassa tapahtuva alkoholin käyttö on ”valvottua juomista”. Vahvan oluen saaminen ravintoloiden ulkopuolelta kaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta heikentäisi entuudestaan ravintoloiden asemaa ja työllisyyttä niissä.

On korostettava, että nyt ei puhuta jo addiktoituneiden alkoholistien asiasta. He hommaavat kyllä alkoholinsa jostakin. Heidän hoito ja kuntoutus on oma tärkeä ja vaikea asia. Nyt on kysymys siitä, että mitä enemmän alkoholia maassa kulutetaan, sitä useampi vähitellen alkoholisoituu. Eli kysymys on olennaisesti alkoholismin ja alkoholihaittojen ehkäisystä maassa. Samalla on muistettava, että monet alkoholin kulutuksen haitat eivät toki rajoitu suurkulutukseen.

Myös eräät muut seikat puhuvat myös omaa kieltään alkoholiprosentin nostamisen torjumisessa:

Kun tällainen ehdotus vuosi sitten tehtiin, sitä perusteltiin hyvin paljon Viron tuonnilla. Paitsi että Virosta tuotavan oluen osuus suomalaisten oluesta on vain noin 5 %, tilanne on sen jälkeen olennaisesti muuttunut: Viron päätös nostaa olutveroa tulee vuoteen 2020 mennessä pienentämään Suomen ja Viron välistä hintaeroa aivan olennaisesti.

Sivuhuomauksena voidaan todeta, että toisin kuin Suomi, Viro ja monet muutkin maat ovat jatkuvasti kiristämässä alkoholipolitiikkaansa kansanterveydellisillä perusteilla. Ja Ruotsissa keskiolutkin on sikäläisessä Alkossa – ja alkoholi kokonaiskulutus ja haitat ovat paljon pienemmät kuin Suomessa!

Keskustelussa varmaan viitataan myös äskeiseen hallituksen budjettipäätökseen korottaa alkoholiveroa. Se on johdonmukaista jatkoa vuosien 2008-14 alkoholiveron viidelle korotukselle, joiden kunkin suuruusluokka oli keskimäärin noin 10 %, kun tämä korotus olisi vanhalla tavalla noin 7,5 %. Tämä on vielä suhteutettava siihen, että tämän ja viime vuoden aikana Viro on nostanut alkoholiveroa 87% ja tulee v. 2018-20 nostamaan edelleen 60%. Kun uusin päätös merkitsisi olutpullon tai purkin hintaa lisää 5-6 senttiä,
jokainen ymmärtää, että tällaisen vaikutus on minimaalinen verrattuna siihen, että yli 10.000 myyntipisteen hyllyillä myytäisiin vahvaa olutta ja limuviinaa.

On myös muistettava esityksestä saadut lausunnot. Vahvan oluen kohdalla 37 lausunnonantajaa vastusti ja vain 11 kannatti. Kannattajien joukossa oli lähinnä alkoholiteollisuus. Vastustajien joukossa oli terveystahojen lisäksi, joilla oli paljon yhteislausuntoja, runsaasti ”kolmansia tahoja”, kuten poliisihallitus, kirkko, Liikenneturva, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki, kuntaliitto, Valvira jne.

Uskon ja toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tulee laajasti kuulemaan asiantuntijoita ja suomalaisen yhteiskunnan eri tahojen edustajia, että aikanaan tämä eduskunta tulee tekemään asiassa kansallisesti viisaan päätöksen!

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma

(Kansanedustaja Pekka Puska täysistunnossa 13.9.2017)

Vuosisadan vaihteessa YK hyväksyi ns. Vuosituhattavoitteet, jotka koskivat erityisesti köyhyyden vähentämistä sekä äitiys-ja lapsikuolleisuuden ja tartuntatautien vähentämistä. Vaikka kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, monien asioiden kohdalla on tapahtunut huomattavaa paranemista.

Vuonna 2015 YK:n huippukokous hyväksyi nyt käsiteltävän asian perustan eli kestävän kehityksen tavoitteet. Kun vuosituhattavoitteet koskivat erityisesti köyhien kehitysmaiden auttamista, nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita. Toki äärimmäisen köyhyyden poistaminen on edelleen tärkeää, mutta nyt lähtökohtana ovat maapallon yhteiset ongelmat. Olemme kaikki samalla planeetalla ja sen tulevaisuus on meidän kaikkien käsissä. Vain kestävällä kehityksellä voidaan globalisoituneessa maailmassa turvata ympäristö, luonto sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi. Kysymys on mm. ilmastonmuutoksen torjunnasta, puhtaan veden saannista sekä eriarvoisuuden vähentämisestä.

Samalla kun globalisaatio tuottaa monia etuja, hallitsemattomana se tuo myös ongelmia ympäristölle ja väestöjen terveydelle. Kestävä kehitys edellyttää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja. Se edellyttää myös kansainvälisiä sopimuksia luonnon ja ihmisten suojelemiseksi. Tällaisista ovat hyviä esimerkkejä kansainväliset ilmastosopimukset ja kansainvälinen tupakkakonventio, joka pyrkii tiukoilla toimilla vähentämään tupakan aiheuttamaa viiden miljoonan vuotuista kuolemaa.

YK listasi 17 kestävän kehityksen päätavoitetta ja niille alatavoitteet. Niistä monet liittyvät toisiinsa. Niinpä esimerkiksi tavoite numero 3 ”Terveyttä ja hyvinvointia” liittyy läheisesti mm. tavoiteisiin ”hyvä koulutus”, ”ei nälkää”, ”ei köyhyyttä” ja ”eriarvoisuuden vähentäminen”.

Kun vuosituhattavoitteiden terveystavoitteet keskittyivät tartuntatauteihin kestävän kehityksen tavoitteissa ovat vahvasti esillä tarttumattomat elintapasairaudet, jotka ovat tulleet maailman valtaterveysongelmaksi, myös kehitysmaissa, – haitaten paitsi kansanterveyttä myös maiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat avainasemassa elintapasairauksien torjunnassa – niin meillä kuin muualla. Vaikka sairaanhoidon kehittäminen on tärkeää, koskien meillä juuri sote-uudistusta, kansanterveyden tila ja hyvinvoinnin jakautuminen ovat olennaisesti kiinni elintavoista, elinolosuhteista ja yhteiskunnan rakenteesta. Ajatellaan vaikka Costa Ricaa, jossa odotettavissa oleva elinikä on suunnilleen sama kuin USA:ssa ja paljon tasaisemmin jakautunut, vaikka USA:ssa käytetään terveydenhuoltoon monikymmenkertainen raha Costa Ricaan verrattuna. Kustannusvaikuttava ja kestävä tapa kansanterveyteen vaikuttamiseksi merkitsee pohjimmiltaan kestävän kehityksen ratkaisuja elintavoissa ja elinolosuhteissa.

Kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita, Suomi on laatinut oman suunnitelmansa – nyt pöydällä oleva selonteon. Ja Suomi on yksi ensimmäisiä maita, jotka raportoivat oman agendansa toimeenpanosta.

Suomen kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 muodostaa hyvän taustan Suomessa tapahtuvalle päätöksenteolle. Kysymys on koulutuksesta ja tuotannon kehittämistä tukemaan kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä ja väestön hyvinvointia. Konkreettisesti tässä on kysymys mm. energiatuotannon keinoista kohti hyvää ilmaston ja ympäristön suojelua, tai terveistä elintavoista ja ruokatuotannosta kestävän kehityksen pohjalta.

Vaikka tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja riittävä taloudellinen hyvinvointi, on muistettava, että väestön todellinen hyvinvointi ja terveys ovat vain rajallisesti kiinni taloudellisesta tasosta. Raha ja kulutushysteria ei saa voittaa ihmisten tai ympäristön terveyttä.

Agenda 2030 painottaa myös yhteistyötä ja eri tahojen vastuuta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kumppanuutta – niin valtiota, kansalaisjärjestöjä kuin yrityksiä. Tässä mielessä on hyvä, että tämä huipputärkeä raportti käsitellään täällä eduskunnassa. Ja vaikka on kysymys valtioneuvoston selonteosta, tavoitteiden toteuttaminen edellyttää paljon hallituskausia pidempiä toimia.

Selonteko on hyvin valmisteltu ja valitut painopisteet ”Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” sekä ”Yhdenvertainen, osaava ja tasa-arvoinen Suomi” ovat hyviä. Toivottavaa on myös, että Suomi on kansainvälisesti riittävästi mukana kestävän globaalin hyvinvoinnin edistämisessä.

On myös hyvä, että tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt asiaa huolella. Valiokunnan kannanotot ovat kannatettavia. Erityisesti haluaisin korostaa suositusta, että BKT:n rinnalle voitaisiin kehittää mittareita, jotka kuvaavat kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin indeksejä. On muistettava, kuten Kofi Annan aikoinaan sanoi, että ihmiset eivät elä taloutta varten vaan talouden tulee palvella ihmistä!

Toivon siis, että tämän ohjelman periaatteita voitaisiin Suomessa toteuttaa mahdollisimman paljon. Mielestäni tulisi puhua juuri ”kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta” Agenda 2030 on kovin hallinnollis-byrokraattinen termi, eikä helposti avaudu suurelle yleisölle.

Ja lopuksi: Tämän tärkeän ohjelman tulisi muodostaa perustan monille tämän talon päätöksille.

Veronkorotus ja alkoholilaki – eri mittaluokan asioita

Hallituksen budjettiriihen päätökset alkoholin ja tupakan veronkorotuksista ovat tervetulleita. Tällaisilla haittaveroilla voidaan edistää kansanterveyttä ja lisätä valtion tuloja.

Mutta voidaanko uudella veronkorotuksella torjua vahvojen oluiden ja limuviinojen sallimisen haitat? Ei suinkaan.

Alkoholiveron korotus on johdonmukaista jatkoa viime vuosien veronkorotuksille: 10 % (-08), 20 % (-09) ja 15 % (-12). Päätetty veronkorotus merkitsee noin 7,5 %:n korotusta. Se merkitsisi noin 5-6 sentin lisäystä olutpullon tai –purkin hintaan. Vaikka sitä kohdistettaisiin enemmänkin olueen, hintavaikutus on pieni.

Paljon suuremmillakaan veronkorotuksilla ei mitenkään voida kompensoida sitä, että yli 10.000 myyntipisteeseen – kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille – tulisi keskioluen rinnalle vahvat oluet ja limuviinat. Varsinkin kun kauppa on luvannut nykyiseen verrattuna erittäin huomattavat hinnanalennukset vahvalle oluelle.

Kun alkoholilain yhteydessä usein viitataan vielä Viron tuontiin, on muistettava Viron aivan eri mittaluokan korotukset. Tämän ja viime vuoden aikana Viro nosti alkoholiveroa yhteensä 87 %, ja vuosille 2018-21 on päätetty lisäksi yhteensä 60 %:n korotukset.

Hallituksen esitys alkoholiveron korotuksesta on siis tervetullut, mutta sen vaikutukset eivät ole missään suhteessa vahvojen oluiden ja limuviinojen vapauttamisen vaikutuksiin, vaikka näin lobbauksen yhteydessä puhutaan. Alkoholivero ja alkoholilaki ovat siis täysin eri mittaluokan asioita.

Pekka Puska
kansanedustaja, professori

Kansanlääkintä täydentävänä hoitona

Juhlapuhe Kaustisen kansanlääkintäkeskuksen

30 vuotisjuhlassa 9.6.2017 Kaustinen 9.6.2017

Kun nykyaikainen lääketiede pohjautuu tutkimusnäyttöön, perinteinen kansanlääkintä perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen. Viime aikoina on yhä useammin nähty, että kansanlääkintää voidaan monella tavalla käyttää täydentävänä hoitona. Tähän perustuu myös Maailman Terveysjärjestön WHO:n ”Traditionaalisen ja täydentävän lääketieteen strategia”. Esimerkiksi Kiinassa nykyaikainen lääketiede ja perinteinen kiinalainen lääketiede toimivat sovussa toisiaan täydentäen. Akuutit sairaudet hoidetaan yleensä länsimaisella lääketieteellä, kun taas kiinalaista lääketiedettä käytetään usein kroonisiin vaivoihin.

Suomessa kansanlääkinnällä on myös pitkät perinteet. Kaustisella on jäsenkorjaus kulkenut suvussa, siitä on pitkäaikaiset kokemukset ja sitä on yleisesti käytetty. Kaustisen kansanlääkintäkeskuksessa jäsenkorjausta toteutetaan hyvässä yhteistyössä koululääketieteen kanssa. Hyvä kansanlääkintä edellyttää tällaista yhteistyötä sekä turvallisuudesta ja laadusta huolehtimista.

Kansanlääkintään kohdistuva tutkimus on myös tärkeää. Kaustisella suoritettu ja kansainvälisissä lääketieteen lehdissä julkaistu tutkimus osoitti, että jäsenkorjaus kroonisilla selkäkipupotilailla oli vaikutuksiltaan yhtä hyvä tai parempi kuin fysioterapia ja merkitsevästi parempi kuin liikehoito. Se oli näillä potilailla kustannus-vaikuttavuudeltaan edullisin hoitomuoto.

Kansanlääkintä, kuten jäsenkorjaus, on oikein toteutettuna koululääketiedettä täydentävää hoitoa, joka pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseen vaikutuksista ja turvallisuudesta. Tällainen kansanlääkintä edustaa parhaimmillaan niitä periaatteita, joita terveydenhuollon sote-uudistuksessa haetaan: kustannus-vaikuttavuutta, valinnanvapautta ja ihmisläheisyyttä. Olisi hyödyllistä, jos tiettyjä kansanlääkinnän muotoja kuten jäsenkorjausta voitaisiin tulevassa sote-järjestelmässä asianmukaisilla periaatteilla ja rajauksilla sekä julkisella valvonnalla esim. fysioterapian tapaan toteuttaa maakunnan asiakassetelillä.

Pekka Puska

professori, kansanedustaja

Oluen tuonti Virosta: harhautusta numeroilla

Onnetonta alkoholilakiesityksen kohtaa vahvan oluen tuomisesta kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille perustellaan yleisesti Viron tuonnin hillitsemisellä. Näin teki myös kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa MTVn Huomenta Suomi -keskustelussa. Tässä on alunperinkin ollut se harhakuva, että tuonti Virosta olisi jotenkin iso osa suomalaisten oluen kulutuksesta. Sen osuus on vain noin viisi prosenttia.

Oluen matkustajatuonti Virosta ei myöskään ole olennaisesti muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toki siinä on vuosien kuluessa ollut pieniä muutoksia, milloin ylöspäin ja milloin alaspäin. Silloin kun on piikki ylöspäin, Panimoliitto tiedottaa ja antaa kuvan suuresta lisäyksestä. Silloin kun on piikki alaspäin ollaan hiljaa.

Mitä viimeaikaisiin pieniin vaihteluihin tulee, vuonna 2016 oli piikki ylöspäin, mutta vuoden 2017 alun tiedot näyttävät aivan muuta kuin kasvua. Vuoden 2016 luvut ovat siis jo vanhaa tietoa. On myös muistettava että prosentuaaliset vaihtelut Viron tuonnissa ylös- tai alaspäin merkitsevät varsin pientä absoluuttista määrää Suomen oluen kokonaiskulutusta ajatellen.

Viron tuonnin suhteen on edellä olevan lisäksi vielä muistettava se olennainen asia, että Viro on tehnyt päätöksen huomattavasta alkoholiveron korotuksesta seuraavan kolmen vuoden aikana. Kun suurin veronkorotus on edessä 1.7.2017, voidaan olettaa matkustajatuonnin vähenevän jo tämän vuoden aikana selvästi.

Kerrataan vielä se perusasia, että suomalaisten alkoholista noin puolet tulee oluesta. Jos lakiehdotuksen mukaan vahvaa A-olutta tultaisiin myymään Suomessa jopa 13.000 myyntipisteessä, on suurta älyllistä epärehellisyyttä väittää, että alkoholin kokonaiskulutus ei Suomessa selvästi lisääntyisi. Ja sen mukana terveydelliset, sosiaaliset ja monet muut yhteiskunnalliset haitat, kuten rasitukset sote-palveluille ja poliisille.

Sote-valinnanvapauslakipaketti

Eduskunnan lähetekeskustelu 10.5.2017

Käsiteltävänä on sote-uudistuksen toinen lakipaketti, joka yhdessä edellisen kanssa muodostaa yhden kokonaisuuden – sotien jälkeisen Suomen suurimman hallinnollisen uudistuksen. Uudistuksen perusperiaatteistakin on jo vuosia vallinnut huomattava yksimielisyys: eli palvelujen järjestäminen laajemmalla alueella, integroiden sekä sosiaali- että terveyspalvelut, sekä erityis- että peruspalvelut, ja siirtäen painopistettä peruspalveluihin sekä vahvistaen ennalta ehkäisyä ja terveyden edistämistä.

Uudistuksessa on tuhlattu useita arvokkaita vuosia. Asiantuntijoita ei riittävästi kuunneltu, ja erilaiset poliittiset seikkailut kärsivät haaksirikon. Nyt käsillä oleva malli järjestää palvelut maakunnan kokoisilla alueilla näyttää saavan laajan hyväksynnän.

Palvelujen järjestäminen ja rahoitus

Tämä lakipaketin toinen osa täsmentää palvelujen järjestämistä maakunnan sisällä. Tähän liittyy olennaisesti vuosi sitten tehty poliittinen ratkaisu tavasta järjestää valinnanvapaus. Kuten on yleisesti todettu, riittävä valinnan vapaus on hyvä asia ja yksityisten toimijoiden kytkeminen mukaan lisää kaivattua kapasiteettia peruspalveluihin.

Samalla on kaikille selvää, että poliittisen kompromissin seurauksena hyväksytty malli asettaa haasteita, jotka on pyritty mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon. Esitys onkin jäntevöitynyt valmistelun kuluessa. Haasteet koskevat erityisesti integraation toteuttamista. Malli panee myös entistä suuremman tarpeen kehittää tietojärjestelmiä, jotka ovat vielä kovin vajavaiset.

Tärkeänä on tuottajien maakunnalta saama korvaus. Ns. kapitaatioperiaate on hyvä, mutta sen yksityiskohdissa on tekemistä, jotta maakunta voi hyvin ohjata palveluja ja asettaa tuottajille myös insentiivejä tautien ja ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Samanlainen haaste koskee valtion rahoitusta maakunnille. Uudistuksen liikkeelle lähtö valtion rahoituksella on ilman muuta perusteltu, mutta on useita vahvoja syitä pyrkiä nopeasti maakuntien omaan verotukseen. Vasta tämä merkitsee maakunnille riittävää autonomiaa sekä antaa paineita vaikuttavaan ja tehokkaaseen toimintaan.

Maakunnan autonomia

Maakuntien itsenäisyyteen liittyy myös kysymys tasapainosta valtion ohjauksen ja maakuntien autonomian välillä. Lakiehdotus korostaa ”vahvaa valtion ohjausta”, mutta samalla on kysymys maakuntaitsehallinnosta. On ilman muuta selvää, että STMn tulee vahvalla THL:n seuranta- ja asiatuntijatiedolla sopivasti ohjata kansallista kehitystä. Samalla on yhtä tärkeää, että maakunnat voivat itse riittävän pitkälle päättää toiminnasta paikallisten olosuhteiden puitteissa. Valtion ohjaus tapahtuu luontevimmin lakiehdotuksen mukaisissa vuotuisissa valtion ja maakuntien yhteisneuvotteluissa.

Tähän liittyy myös kysymys maakuntien yhteistyöstä, erityisesti erikoispalvelujen suhteen ja yhteistyöstä yliopistosairaaloiden kanssa. Tämä yhteistyö pohjautuu erilaisiin sopimuksiin. Sen tulee tapahtua tarpeiden mukaan, eikä välttämättä lokeroida sitä ”yhteistyöalueisiin”. Esimerkkinä on Vaasan ja Seinäjoen maakuntien yhteistyövelvoite päivystysasiassa, vaikka ne ovat eri yhteistyöalueilla.

On hyvä, ettei yhteistyö- tai erva-alueista tehty valmistelun kuluessa hallinnollisia yksiköitä, vaan maakunnat voivat tarpeen mukaan tehdä yhteistyötä tavalla, jota pitävät parhaana ja josta myös keskustellaan valtion ohjauksen puitteissa.

Hallinto ja aikataulu

Palaan vielä valinnanvapauslain mukanaan tuomiin aika monimutkaisiin hallintorakenteisiin. Niiden puitteissa maakunnan pitää pystyä päätöksillään turvaamaan tärkeän integraation, mihin lakiehdotus kyllä antaa eväät. Samoin tulee näillä päätöksillä turvata riittävät lähipalvelut. On myös tärkeää, että asiakassetelien avulla voidaan turvata pienempien järjestäjien mahdollisuudet osallistua palvelutuotantoon. Hammashuollon järjestäminen taloudellisten raamien puitteissa muodostaa myös suuren haasteen.

Uudistuksen aikataulu koskien yhtiöittämistä ja uudistuksen monia toimeenpanon tehtäviä on puhututtanut. On tärkeää, että riittävät valmisteluresurssit voidaan turvata ja että ns. pilotit ja niiden rahoitus mahdollisimman suoraviivaisesti tukisivat uudistuksen toteuttamista maakunnissa.

”Liikelaitos”

Suoran valinnanvapauden sote-keskusten palveluvalikoima vaatii pohtimista – samoin kuin se, mikä jää julkiselle puolelle maakunnan liikelaitokseen. Tämä ”liikelaitos”-termi on mielestäni epäonnistunut, eikä se kriittisessä yhtiöittämiskeskustelussa anna suurelle yleisölle selvää käsitystä siitä, että kysymys on maakunnan julkisesta palvelusta.

Liikelaitos on määritelmän mukaan ”organisaatio liiketoiminnan järjestämiseksi”. Vaikka kaikki sosiaali- ja terveydenhuolto tulee järjestää taloudellisesti, en voi mitenkään hyväksyä sitä, että esim. maakunnan sosiaalityö, sairaalat tai jopa neuvolat ovat ensisijaisesti liiketoimintaa, vaan maakunnan palvelutoimintaa.

Tiedän, että taustalla on juridisia selityksiä, mutta ne tulisi voittaa niin, että voitaisiin ottaa käyttöön parempi termi kuten ”maakunnan palvelulaitos” tai ”maakunnan palvelukeskus”. Kun kansalaiset kaikkien tutkimusten mukaan arvostavat julkista terveydenhuoltoa, jota enemmistö sote-palveluista tulisi edelleen olemaan, paremmalla nimikkeellä voitaisiin vahvistaa kansalaisten luottamusta ja hyväksyntää.

Sote-säästöt?

Soten keskeisiä tavoitteita on hillitä palvelusten kustannusten kasvua eli ns. säästää. Jokainen ymmärtää, että esitetty kolme miljardia on varsin mielivaltainen luku. Mutta tosiasia on, että hyvällä sotella voidaan järjestelmä saada toimimaan tehokkaammin ja taloudellisemmin – enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla. Tämän keskeisenä edellytyksenä on hyvä integraatio ja painopisteen siirtäminen avohuoltoon, peruspalveluihin ja tautien ehkäisyyn.

Vaikka valinnanvapausmalli suoran valinnan ja yksityisten yhtiöiden muodossa on tässä suhteessa haasteellinen, on lakiehdotukseen kirjoitettu maakunnille hyvät eväät hoitaa asiaa säädöksillä ja korvausten edellytyksillä. Yksityisten palvelujen tuominen mukaan lisää paitsi valinnanvapautta myös peruspalvelujen kapasiteettia, mutta ei sinänsä tuo säästöä, vaan helposti päinvastoin. Sen vuoksi on jälleen tärkeää, että maakunta voi säädellä järjestelmää alueellaan niin, että toimintaa ei ohjaa yksityinen voitontavoittelu vaan maakunnan palvelujärjestelmän raamit. Kaiken kaikkiaan lakiesitys nykymuodossaan asettaa erityisen suuren haasteen maakunnissa tapahtuvaan suunnitteluun ja johtamiseen.

Tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen

Tautien ja ongelmien ehkäisyä sekä terveyden edistämistä käsitellään lakiesityksessä niiden merkitykseen nähden varsin niukasti ja yleisellä tasolla. Tämä ei kuitenkaan saisi mitenkään vähentää tämän työn painoarvoa ja järjestämistä. Monet suuret kansantautimme ovat lääketieteellisesti katsoen hyvin pitkälle ja myöhäiseen ikään asti ehkäistävissä, kuten monet sosiaaliset ongelmat oikeilla toimilla.

Periaatteessa on kysymys kahdesta asiasta: Ensinnäkin sote-järjestelmän tulee maakunnan väestön terveystietojen perusteella suunnata ehkäisevää työtä sekä arvioida ja systemaattisesti vähentää asiakkaiden erilaisia terveysriskejä. Toiseksi kuntien tulee toteuttaa väestötason terveyden edistämistä erilaisilla politiikkapäätöksillä. Ja viimein sekä sote-järjestelmän että kuntien tulee tehdä tehokasta yhteistyötä sekä keskenään että erilaisten järjestöjen kanssa.

Lopuksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla kuten usealla muullakin valiokunnalla on käsissään valtava urakka – suuri määrä tärkeitäkin yksityiskohtia. Vaikeuksista huolimatta uudistus on nyt toteutettava. Potilaat ja asiakkaat tarvitsevat nopeampaa pääsyä lääkäriin ja peruspalveluihin. Kaikki ei tule valmiiksi, ja tulee jäämään ongelmia, jotka kuitenkin jatkossa voidaan korjata.

Kirjallinen kysymys rattijuopumusten torjunnasta

Eduskunnan puhemiehelle

Rattijuoppous on hengenvaarallinen asia kuskille itselleen, mahdollisille kyydissä olijoille, kuin auton ulkopuolella oleville ihmisille. Se on iso kansanterveydellinen ongelma ja kuormittaa myös runsaasti sote-palveluja. Rattijuopumusta pitää kaikin tavoin ehkäistä ja torjua.

THL:n raportoima Suomessa kerätty tutkimusaineisto kertoo, että aikavälillä 1990–2008 puhallutettiin yli puoli miljoonaa kuljettajaa. Heistä oli rattijuoppoja 0,23 prosenttia ja vähän alkoholia nauttineita, mutta alle rangaistavuuden rajan jääneitä, nk. maistelleita 0,57 prosenttia. Poliisi saa tietoonsa vain noin 0,5 prosenttia kaikista rattijuoppotapauksista, ja kuljettaja voi ajaa keskimäärin n. 220 kertaa humalassa ennen kuin jää kiinni.

Tutkimuksessa on todettu rattijuoppojen osuuden tieliikenteessä pysyneen tasolla n. 0,2 prosenttia, mikä tarkoittaa että yksi kuljettaja 500:sta on rattijuoppo, joten tehostettuja toimenpiteitä tarvitaan. Erityisenä ongelmana ovat uusijat, joita on noin puolet rattijuopoista. Kerran rattijuopumuksen uusineen henkilön riski jäädä toistuvasti kiinni on 3,3-5 kertainen verrattuna ensikertalaiseen, ja yli 1,2 promillen rattijuopon uusimisriski on 2,5-kertainen verrattuna matalampien promillearvojen rattijuoppoihin.

Alle 21 vuotiaiden aiheuttamissa rattijuopumusonnettomuuksissa on vuosina 2005–2010 kuollut Suomessa vuosittain toistakymmentä rattijuoppoa ja loukkaantunut noin 120 – 200 henkilöä. Ikäluokat 17–21 vuotta edustavat väestöstä vain noin 5 %, mutta heidän osuutensa kuolemaan johtaneissa rattijuopumusonnettomuuksissa on ollut 15–20 %.

Liikenneonnettomuuden riski on todettu olevan korkeampi nuorilla verrattuna vanhempiin kuljettajiin kaikilla verenalkoholipitoisuuksilla. Riski vaihtelee noin puolitoista kertaisesta jopa 25- kertaiseksi. Monessa tutkimuksessa on todettu, että alhainen promilleraja on vähentänyt nuorten rattijuopumusonnettomuuksia. Jo yhden nuoren henkilön pelastaminen tarkoittaa säästöä.

Alkolukko pakolliseksi

Rattijuopumuksen torjunnan tärkeänä lainsäädännöllisenä keinona pidetään ns. alkolukon käyttöönottoa. Suomessa alkolukko on kuitenkin pakollinen ainoastaan koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Alkolukon käyttö on kansainvälisesti todettu olevan tehokas keino rattijuopumuksen uusimisen vähentämiseksi. Sen pakollista käyttöönottoa riskiryhmille on syytä ryhtyä selvittämään. Esimerkiksi Belgiassa suunnitellaan sen pakollista käyttöönottoa uusijoille ja niille kuljettajille, joilla on todettu korkeat verenalkoholipitoisuudet eli samat kohderyhmät kuten Suomessa todetut riskiryhmät.

Promillerajan alentaminen 0,5:stä 0,2 promilleen vasta ajokortin saaneille ja raskaan ajoneuvon kuljettajille.

EU:n komissio, Maailman terveysjärjestö (WHO) ja European Traffic Safety Council (ETSC) sekä European Traffic Police Network (TISPOL) suosittelevat yleisenä rajana 0,5 promillea ja tätä matalampaa tai 0,2 promillen rajaa vasta ajokortin saaneille ja raskaan ajoneuvon kuljettajille. Toisin sanoen nuorille kuljettajille suositellaan 0,0-0,2 promillen rajaa. Tämä matalampi raja on yleisenä huomattavan monessa maassa, mm. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Matalaa rajaa nuorille ja ammattikuljettajille sovelletaan myös mm. USA:ssa ja Australiassa. Promillerajan alentamista suositteli Suomessa myös Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta vuonna 2012.

Näin ollen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi rattijuopumuksen torjumiseksi ottaa tehokkaina toimenpiteinä käyttöön alkolukko rattijuopumuksen uusijoille promillemäärästä riippumatta ja kaikille ensi kertaa törkeästä rattijuopumuksesta tuomituille sekä alentaa promillerajaa 0,5:stä 0,2:een vasta ajokortin saaneille ja raskaan ajoneuvon kuljettajille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä rattijuopumuksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi edellä todetuin keinoin?

Helsingissä 25.4.2017

Pekka Puska /kesk

Kosonen ja Puska: Julkiset ruokahankinnat edistämään kansalaisten terveyttä

 

Keskustan kansanedustajat Hanna Kosonen ja Pekka Puska esittävät, että julkisissa ruokahankinnoissa ja -palveluissa siirrytään terveysperustaisiin tarjouskilpailuihin. Kansanedustajat haluavat, että niin kunnat kuin valtio ryhtyvät kiinnittämään hinnan lisäksi nykyistä paljon enemmän huomiota ruokapalveluiden tarjoaman ruoan terveydelliseen laatuun.

– Joka kolmas suomalaisista nauttii ruokapalveluiden tuotoksia päivittäin muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikalla ja armeijassa. Monilla kyse on päivän ainoasta lämpimästä ateriasta. Ruokapalveluiden ruoan ravitsemuslaadulla on todellakin iso merkitys suomalaisten ravitsemukselle, jaksamiselle ja hyvinvoinnille, painottaa Kosonen.

– Julkiset ruokahankinnat ovat merkittävä osa elintarvikehankinnoista. Niinpä paikalliset julkiset hankinnat ohjaavat koko elintarviketarjontaa terveelliseen suuntaan, Puska toteaa.

Kunnille on jo nykyisellään saatavilla työkaluja kilpailutukseen. Esimerkiksi malliasiakirja ravitsemuslaadun huomioimisesta ruokapalveluiden kilpailutuksessa, joka pohjautuu kansallisiin suosituksiin ravitsemuksen laadusta, on niin julkisyhteisöjen kuin yritysten vapaasti käytettävissä. Puskan ja Kososen mukaan myös sydänmerkkikriteerit soveltuvat hyvin kilpailutuksen taustaksi.

Kansanedustajat nostavat myönteiseksi esimerkiksi Seinäjoen, jossa ylipainoisten lasten osuus saatiin selvään laskuun, kun kouluruoan laatuun kiinnitettiin enemmän huomiota ja liikuntapaikkojen saavutettavuutta parannettiin. Terveellisen ja maukkaan ruoan tarjoamisen lisäksi koulujen pihoista tehtiin avoimia lähiliikuntapaikkoja, joissa perheet käyvät harrastamassa myös vapaa-ajalla.

–  Väestön lihomiseen ja fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen on vaikutettava moninaisin keinoin. Jo pienikin parannus ruokavaliossa on tärkeä. Terveysperustaisten hankintojen ohella verotuksella, tuotantotukien suuntaamisella, markkinoinnilla sekä pakkausmerkinnöillä on vaikutusta valintoihin. Tuotekehittelyä on kannustettava ravitsemuksellisesti entistä laadukkaampaan suuntaan.

Lisätietoja:

Hanna Kosonen, 040 717 1114

Pekka Puska, 040 7715571

Keskustan kansanedustajat Pekka Puska ja Annika Saarikko: Neuvolan ympärille rakentuu lapsi- ja perhelähtöinen yhteisöllinen tuki

Olemme huojentuneita Sipilän hallituksen linjauksesta antaa tuleville maakunnille päätöksentekovalta neuvolapalveluiden järjestämisessä. Laki ei tule pakottamaan maakuntia siirtämään neuvoloita valinnanvapauden piiriin, vaan maakunnat voisivat päättää neuvoloiden pitämisen julkisella puolella eli  maakunnan liikelaitoksessa.

Pääministeri Sipilän välikysymyskeskustelussa esittämä henkilökohtainen näkemys siitä, että neuvoloiden olisi hyvä olla maakuntien liikelaitosten omaa toimintaa, on mielestämme vastuullinen ja hyvä. Silloin neuvolat rajautuisivat suoran valinnanvapauden ulkopuolelle samalla tavalla kuin kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto.

Neuvolatoiminta on hyvinvointivaltion timantti. Se on palvelumuoto, joka toteuttaa aidosti ja huolella ennaltaehkäisyn tavoitetta. Se pyrkii auttamaan ajoissa. Toimintaa on myös ajan saatossa kehitetty entistä enemmän lapsilähtöiseksi, monialaiseksi, yhteisölliseksi ja vanhemmuutta tukevaksi.

Monessa kunnassa on viime vuosina lähdetty kokoamaan matalan kynnyksen lapsi- ja perhepalveluita neuvolan ympärille verkostoituvaksi lähipalveluksi. Tämän työn jatkumona hallituksen kärkihanke, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, kehittää nyt koko Suomessa perhekeskus-toimintamallia. Siinä neuvolan ympärille kootaan lasta ja perhettä tukeva moniammatillinen osaaminen sekä vertaistuki uudella tavalla.

Perhekeskus-toimintamalli perustuu tutkittuun tietoon ja laajaan alan asiantuntijoiden yhteisymmärrykseen. Sipilän hallitus on sijoittanut sen valmisteluun monta lisäeuroa.

Perhekeskuksen palveluihin kuuluisivat neuvolan tutut terveyspalvelut, mutta myös kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lapsiperheiden sosiaalityö, yhteistyö varhaiskasvatuksen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, erityispalveluista saatava tuki sekä esimerkiksi fysio- ja puheterapiapalvelut. Siis erittäin monipuolinen kokonaisuus. Perhekeskus olisi myös avoin kohtaamispaikka lapsille ja perheille matalalla kynnyksellä.

Neuvolan perustyön ydin on pitkäjänteisyydessä, neuvonnassa, seurannassa ja tietojen keruussa – osittain myös osallistumisen velvoittavuudessa. Kaikki tähtää tuen tarpeen tunnistamiseen ajoissa ja yhdenvertaiseen oikeuteen palveluiden laadussa perheen taustasta riippumatta. Yhtenäinen kansallinen neuvolajärjestelmä turvaa parhaiten myös suomalaisia lapsia koskevan seurantatiedon keräämisen ja kansallisen rokotusohjelman toteutumisen.

Neuvolatimantti kimaltelee kirkkaimmin silloin, kun pitkäjänteinen asiakassuhde perheeseen muodostuu niin luottamukselliseksi, että myös vaikeista asioista voi neuvolan tutun terveydenhoitajan kanssa jutella.

 

Lisätietoa 

Kansanedustaja Pekka Puska

 1. 040 771 5571

Kansanedustaja Annika Saarikko

 1. 040 7446 770

Kesäaikaan siirtymisestä tulisi luopua

Suomi EU:n osana siirtyi taas maaliskuun lopussa kesäaikaan. Kaksi kertaa vuodessa toistuvasta kellojen siirrosta on monenlaista haittaa, mistä tulisi luopua. Kellojen siirtoa kesäaikaan on aikoinaan perusteltu energian säästöllä, mutta siitä ei ole näyttöä. Myöskään valoisammista illoista ei pitkään ole hyötyä; sen verran nopeasti päivien valoisa aikaa Suomessa lisääntyy kevään edetessä. Haittoja kesäaikaan siirtymisestä on sitäkin enemmän.

Haitat ilmenevät monella eri tavalla. Haitat voivat olla hetkellisiä eli ongelmia muutaman päivän kesäaikaan siirtymisen jälkeen. Tämä voi esiintyä esimerkiksi uniongelmina. Myös aamun pimeytyminen uudelleen hetkellisesti voi olla joillekin ongelmallista. Iltavirkuille kesäaikaan siirtyminen on erityisen ongelmallista. Heille illasta vähentyvä yksi tunti voi merkitä, etteivät he saa koko kesäaikana normalisoitua unirytmiään.

Haitat voivat ilmetä psyykkisinä ongelmina, kuten masennuksena, tarkkaavaisuuden heikkenemisenä tai huomiokyvyn häiriintymisenä. Kesäaikaan siirtyminen voi aiheuttaa fyysisiä terveysongelmia, kuten stressin lisääntymistä. Mikä taas aiheuttaa ongelmia verenkiertoelimiin. Tutkimuksissa on havaittu myös muun muassa lisääntynyttä riskiä saada sydäninfarkti. Ongelmat ovat laajat.

Terveydellisten ongelmien perussyynä on nukkumisen ongelmat, kun yötä lyhennetään tunnilla suhteessa ihmisen sisäiseen kelloon. Ongelmat korostuvat iäkkäämmillä ihmisillä, koska nuoret ovat joustavampia sisäisen kellon suhteen. Joka tapauksessa ei ole järkeä ehdoin tahdoin huonontaa ihmisten uniongelmia, mikä on suuri kansanterveydellinen ongelma muutoinkin.

Suomessa kesäaikaan siirtymisestä säädetään Valtioneuvoston asetuksella, joka tulisi kumota. Eduskunta saa keskusteltavakseen ja päätettäväkseen kesäajan kumoamista puoltavan kansalaisaloitteen, joka sai muutama päivä sitten vaaditut 50 000 allekirjoittajaa täyteen. Sellaista normistoa emme tarvitse, mistä on vain haittaa. Tässä on yksi turha normi, joka tulisi purkaa.

Toisaalta Suomi ei voi yksin lopettaa kesäaikaan siirtymistä, vaan päätös on tehtävä EU:ssa. EU:ssa suomalaismepit ovat työtä tehneet asian eteen. Tuo työ ei vielä ole kuitenkaan tuottanut tulosta. Varsinkin Etelä-Euroopan maissa kesäaikaan siirtymiselle on ymmärrystä. Kansalaisaloitteen myötä eduskunnassa asiasta käytävän keskustelun lopputuloksena tulisi olla vähintään sen, että hallitus ajaa EU:ssa kesäajasta luopumista. Lopputuloksena tulisi olla kesäajasta luopuminen, mikä poistaisi kaksi kertaa vuodessa toistuvan monia harmeja aiheuttavan asian ja olisi myös hyödyllinen kansanterveydellinen teko.

Alkoholikeskustelu – Faktoja ja kommentteja

Mistä alkoholilakikeskustelussa on kysymys?
Hallitus tulee antamaan eduskunnalle ehdotuksen uudeksi alkoholilaiksi. Ehdotuksen useimpia kohtia kannatetaan yleisesti. Sen sijaan laaja protesti on syntynyt ehdotuksen tärkeimmästä pykälästä, joka toisi kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille korkeamman alkoholiprosentin oluet (”A-oluet”) ja ns. limuviinat.

Aikataulu.
Lakiehdotuksen lausuntokierros on juuri päättynyt. Odotetaan myös EU-komission kannanottoa. Maan hallitus käsittelee asiaa, ja suunnitelmana on, että lakiehdotus tulisi eduskunnan käsittelyyn loppukeväästä.

Mikä olisi esityksen vaikutus?
Alkoholin kokonaiskulutus lisääntyisi erilaisine seurausvaikutuksineen.

Miksi esitystä ajetaan?
– Panimoliitto on pitkää ajanut ja lobbannut vahvan oluen vapauttamista omista taloudellisista intresseistään.
– Maan hallituksen piiristä on sanottu, että ”näin tilkitään Virosta tulevaa tuontia”.
– Monet ja varsinkin nuoremmat kaupunkilaiset puolustavat liberaalia ”alkoholin vapaata saantia”.
– Kaupat haluavat oluesta lisämyyntiä ja käyttävät olutta usein ”sisäänheittotuotteena”.

Miksi esitystä vastustetaan kiivaasti?
– Kun suomalaisten alkoholin saannista noin puolet tulee oluesta, oluen alkoholipitoisuuden nosto lisää alkoholin saantia ja kansanterveyden haitat kasvavat: THLn arvion mukaan alkoholin kokonaiskulutus kasvaisi noin 5 %, mikä sairastavuuden huippuna merkitsisi noin 150 lisäkuolemaa vuodessa.
– Mikäli myös vahvan oluen hinta laskee niin paljon kuin on ilmoitettu, kulutus ja ongelmat lisääntyisivät vielä enemmän. Ongelmat koskisivat suuressa määrin perheitä ja lapsia.
– Sairastavuuden kasvu lisäisi sairaalahoitojaksoja varovaisesti arvioiden noin 1500:lla vuodessa.
– Sosiaalihuollon ja alkoholistien hoidon paine ja kustannukset kasvaisivat.
– Poliisi työtaakka kasvaisi.
– Alkoholin kulutuksen lisäys vaikututtaisi työelämässä haitallisesti tuottavuuteen.
– Väestöryhmien väliset terveyserot kasvaisivat, kun alkoholin merkitys erojen muodostumisessa on niin keskeinen.
– Ehdotus on ravintoloiden kannalta haitallinen, jos vahvaa olutta saisi kaupasta ravintoloiden ulkopuolelta. Kuitenkin alkoholin nauttiminen ravintoloissa on valvotumpaa juomista. Työllisyyden kannalta ravintolat ovat paljon isompi asia kuin olutteollisuus.
– Viron tuontiin muutoksella ei olisi juuri vaikutusta, kun sieltä on tuotu hinnan eikä saatavuuden vuoksi. Sitä paitsi Viron päättämät olutveron korotukset tulevat lähivuosina olennaisesti pienentämään hintaeroa. Viron oluen osuus Suomessa juodusta oluesta on muutenkin vain noin 5 %:n luokkaa, kun taas oluen myyntipisteitä Suomessa on tällä hetkellä yli 13.000.
– Kun alkoholiveroa Suomessa laskettiin vuonna 2004 reilusti, alkoholiongelmat kasvoivat suuresti ja veroa on nostettu takaisin. Nyt ehdotetun muutoksen peruuttaminen ongelmien kasvaessa olisi hankalaa.

Huomioita prosessista.
– Lausuntokierroksella 37 lausunnonantajaa vastusti tätä tärkeintä kohtaa, kun taas vain 11 kannatti. Mikä on lausuntokierroksen merkitys, jos sanotaan, että asia on kauan sitten jo päätetty?
– Hallituspuolueiden päätös asiasta tehtiin melkein vuosi sitten, kun tilanne on olennaisesti muuttunut esim. Viron veropäätöksen vuoksi.

Lopuksi
– Halutaanko tehdä tietoinen päätös alkoholin kulutuksen ja erilaisten haittojen lisäyksestä?
– Kasvavat ongelmat söisivät paljon toivottuja sote-säästöjä, poliisin resursseja ja suomalaisen työn tuottavuutta – puhumattakaan ongelmista perheissä ja lapsille.
– Koska eduskunta on viimeksi hyväksynyt lain, jonka perusteluissa on sanottu, että lain hyväksyminen aiheuttaisi maassa 150 lisäkuolemaa vuodessa?

Sote-järjestämislakiehdotus: Maakunnallinen integroitu järjestelmä erinomainen pohja. Käytännön järjestäminen tarkkaan pohdittava tulevan valinnanvapauslain yhteydessä.

Olen seurannut läheisesti sote-uudistuksen vaiheita sen alusta alkaen, jollaiseksi voi lukea ns. Risikon mallin esittämisen vuonna 2009. Sitä ennen oli toki ollut jo muuta, mm. ”kansallinen terveyshanke” vuonna 2003.

Useat seikat ovat puoltaneet järjestelmämme uudistamista. Sitä ennen on kuitenkin todettava, että suomalainen terveydenhuolto on kansainvälisesti katsoen edelleen varsin korkeatasoista ja pärjää monilla mittareilla hyvin. Ne mittarit, joilla pärjäämme huonommin, sisältävät mukana myös kuolleisuus- ja sairastavuustekijöitä.

Tässä suhteessa on muistettava, että kannamme edelleen historiallista rasitusta maailman huippuluokkaa olleesta sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta ja miesten tupakkasyöpäkuolleisuudesta. Nämä ovat asioita, jotka ovat onneksi huimasti muuttuneet parempaan suuntaan ja joiden syyt ovat suuresty terveydenhuollon ulkopuolella, erityisesti alkoholissa, tupakassa, ravinnossa.

Uudistuksen tarpeellisuus on näyttäytynyt erityisesti perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon ongelmissa. Vaikeudet päästä lääkäriin ja terveyskeskusjonot ovat puhuttaneet. Tämä taas on johtunut pirstoutuneesta järjestelmästä, joka terveydenhuollossa on johtanut resurssien painopisteen siirtymiseen erikoissairaanhoidon suuntaan ja peruspalvelujen jäämiseen heikommalle osalle. Kuitenkin juuri hyvä perusterveydenhuolto vähentäisi kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta, tukisi parhaiten kansanterveyttä ja on myös sitä, mitä kansalaiset erityisesti painottavat.

Uudistuksen tarpeellisuutta korostaa myös huoli kustannusten kasvusta, mikä johtuu paljolti lääketieteen kasvaneista mahdollisuuksista, kalliimmista hoidoista ja väestön kasvaneista toiveista. Poliittisissa puheissa korostuva väestön vanheneminen toki vaikuttaa, mutta puhuttua vähemmän. Unohdetaan, että vanheneva väestö on myös paljon aiempaa terveempää. Ja ns. huoltosuhde riippuu eläkkeellesiirtymisiästä.

Koko sote-prosessin aikana olen korostanut tarvetta järjestää palvelut riittävän isolla alueella ja integroidusti yhtenäisen hallinnon alla. Tällöin sama hallinto hoitaa ilman väliaitoja sekä peruspalvelut että erikoispalvelut, ja sekä terveys- että sosiaalipalvelut. Tältä pohjalta nyt esitetty järjestämislaki on historiallinen ja erinomainen. Aiempien vuosien ajatukset ja valmistelut erilaisista kuntapohjaisista malleista, ns. isäntäkuntineen, valitettavasti hidastivat paljon uudistuksen toteuttamista. Menetettiin tärkeitä vuosia.

Maakunnat ovat Suomessa luonnolliset alueet vastaamaan integroidusta palvelujärjestelmästä. Toki ne ovat usein liian pieniä vastaamaan joistakin erikoispalveluista. Mutta tätä varten tarvitaan maakuntien yhteistyösopimuksia ja ns. yhteistyöalueita.

Alueiden lukumääräkeskusteluun vaikuttaa se, katsooko asioita erikoissairaanhoidon vai peruspalvelujen näkökulmasta. Jos kaiken perustana pidetään perusterveydenhuoltoa, maakunnat ovat Suomen oloissa ilman muuta luonnollinen alue. Maakuntien merkitys korostuu myös, kun halutaan edistää tautien ehkäisyä ja terveyden edistämistä. Tässä ovat erilaiset maakuntapohjaiset toiminnot yhdessä palvelujärjestelmän kanssa avainasemassa. On myönnettävä, että vuosikymmenien kokemukseni Pohjois-Karjalasta ovat vaikuttaneet näkemyksiini.

Pidän siis ehdotettua sote-uudistuksen järjestämismallia hyvin onnistuneena. Kuten lakiehdotuksen ensimmäisessä pykälässä sanotaan, tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät palvelut. Juuri integroidulla maakuntamallilla voidaan oikein toteutettuna parhaiten edistää tavoitetta tasa-arvosta palvelujen saannissa.

Sivuhuomautuksena voidaan todeta, että keskustelussa puhutaan tässä yhteydessä terveyserojen kaventamisesta. Sitä voi paraskin sote saada vain hyvin rajoitetusti. Terveyserot tulevat tutkitusti erityisesti eroista alkoholin, tupakan, ravinnon ja elinolosuhteiden suhteen. Sitä koskevia ratkaisuja tehdään esimerkiksi tulevan alkoholilain yhteydessä.

Tämän sote-lakipaketin merkitystä korostaa, että näin voidaan olennaisesti yksinkertaistaa järjestämisvastuuta, jossa nykyiset yli 300 kuntaa ja lähes 200 järjestäjä-tuottajaa korvataan 18 maakunnalla.

Vaikka siis meidän nykyinen järjestelmämme on kohtalaisen hyvä, muutostarpeet ovat suuret. Ja ennen kaikkea, kun järjestelmää ja väestöä on jo vuosia pidetty epätietoisena uudistuksesta, on nyt kiireellistä päättää uudistuksesta vielä tämän eduskunnan aikana. Tämä järjestämislaki antaa päätökselle hyvän pohjan.

Siihen, miten palvelut maakunnan sisällä järjestetään, niin että uudistuksen hyviin tavoitteisiin integraatiosta, raja-aitojen poistamisesta, kustannusten säästämisestä, järkevästä hallinnosta, hyvästä valinnanvapaudesta ja terveyden edistämisestä päästään, tulee pohdittavaksi myöhemmin ns. valinnanvapauslain mukaan. Se onkin, niin kuin vanha sanonta sanoo, ihan toinen juttu.

Pekka Puska Sote lähetekeskustelussa 7.3.

Kommentteja valtioneuvoston ruokapolitiikkaselonteosta

HYVÄ SELONTEKO MAATALOUDEN JA TUOTANNON NÄKÖKULMASTA, JATKOSSA VAHVISTETTAVA KANSANTERVEYDEN NÄKÖKULMAA

Ruoka on meille kaikille välttämätöntä. Nykyisessä yhteiskunnassa ruokaan liittyy niin tuotannon kuin kuluttajavalintojen suhteen moninaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Valtioneuvoston selonteko käsittelee monipuolisesti ja pätevästi ruuan tuotantoa maataloudessa, ruuan reittejä pellolta pöytään, ruokakulttuuria, ruokaturvaa ja huoltovarmuutta sekä myös elintarvikealan näkymiä mm. EU:n puitteissa.

Useimmille ihmisille ruokavalintoja säätelevät tottumukset, maku ja hinta. Mutta valintojen taustalla on usein myös mm. terveellisyys, ekologisuus, eettisyys, kotimaisuus sekä mainonta ja markkinointi. Kansanterveyden kuvan muutos – elintapasairauksien nousu – ovat nostaneet ruuan terveys- ja hyvinvointivaikutukset yhä enemmän esille ja keskusteluun.

Terveysasioita perustellaan tutkitun tiedon lisäksi valitettavasti usein omilla mielipiteillä tai netistä saaduilla viesteillä ja pseudotiedolla. Asiantuntijat ovat aina korostaneet, että ruokavalinnat ovat jokaisen oma asia, kunkin omista painotuksista ja tilanteesta lähteviä. Mutta siltä osin kuin valintoja perustellaan terveellisyydellä, sen pitäisi pohjata tutkittuun tietoon.

Vaikka ruokavalinnat ovat jokaisen omia, yhteiskunnalla on perustuslaista lähtien velvollisuus edistää kansalaisten terveyttä. Koska ravinto on nykyihmisen terveydelle ehkä tärkein tekijä, yhteiskunnan ruokapolitiikan tulisi myös edistää kansalaisten terveyttä.

Tässä mielessä selonteko on kapea ja heijastaa lähinnä maa- ja metsätalousministeriön toimialaa, mikä kuvastaa hallinnon sektoroitumista. Kansanterveyttä koskeva lyhyt teksti käsittelee voittopuolisesti elintarviketurvallisuutta, joka on maa- ja metsätalousministeriön toimialaa. Sen on toki tärkeä asia, mutta ruuan kansanterveydellinen merkitys on sen koostumuksessa.

Harva suomalainen sairastuu vakavasti elintarviketurvallisuuden puutteiden vuoksi. Samaan aikaan meillä kuolee päivittäin noin 50 ihmistä sydän- ja verisuonitautiin, noin puolella miljoonalla on kakkostypin diabetes ja saman verran on korkeaa verenpainetta. Näissä kaikissa ravinnolla on keskeinen merkitys, mm. veren rasvojen, verenpaineen, veren sokeritasapainon ja ylipainon kautta. Tähän liittyvät valtion ravitsemusneuvottelukunnat suositukset, joiden edistämistä ei selonteossa käsitellä.

Maatalouspuolella korostetaan selonteon tavoin ”pellolta pöytään” (”from farm to fork”) prosessia eli sitä, että ruokaketju pellolta pöytään toimii hyvin, mikä onkin tärkeää. Kansanterveyspuolella muistutetaan kuitenkin ketjuista myös toisin päin: ”from fork to farm” eli sitä, että kansanterveysnäkökohtien pitäisi ohjata maataloutta ja tuotantoa. Elintarviketuotantoa pitäisi pyrkiä ohjaamaan myös ihmisten terveyden ja kestävän kehityksen lähtökohdista.

Haluan lopuksi korostaa, että hyvällä yhteistyöllä on kaikki mahdollisuudet kehittää maataloustuotantoamme ja elintarviketeollisuutta niin, että siinä yhtyvät kotimaisuuden, terveellisyyden, maataloustuotannon, elintarviketeollisuuden, ekologian ja kestävän kehityksen – yhteiskunnan ja kuluttajien edut. Tämä on pitkälti mahdollista, ja siitä meillä on hyviä esimerkkejä. Ehkäpä tulevina vuosina saadaan eri ministeriöiden yhteistyönä seuraava selonteko, joka menee näissä asioissa pidemmälle.

Pekka Puska, Eduskuntakeskustelu 1.3

Malmin lentokenttä säilytettävä

(Kansanedustaja Pekka Puskan puheenvuoro eduskuntakeskustelussa 23.2.)

Aloitteessa on erittäin hyvin perusteltu ne monet vahvat syyt, jotka puoltavat Malmin lentokentän säilyttämistä. Puheenvuoroissa on jo hyvin käsitelty eri syitä Malmin toiminnan jatkamisesta ilmailun kannalta. Malmin kentällä on monipuolisen ja kasvavan ilmailutoiminnan kannalta erittäin tärkeä asema, jota ei voi korvata suurliikenteen Helsinki-Vantaa asemalla.

On myös todettava, että eurooppalainen trendi on kaupunkikenttien vahvistaminen lähi- ja pienliikenteelle. Ajatellaan vain Brommaa Tukholmassa tai City-lentokenttää Lontoossa. Jatkossa Malmi voisi entistä paremmin palvella Helsingin ja koko maan elinkeinoelämän liikennetarpeita.

Mitä taas tulee vaihtoehtoiseen ajateltuun käyttöön, asuntorakentamiseen, – niin on todettu, että Helsingin maapinta-alasta 95 % on rakentamatta, ja jos puistot ja vastaavat alueet otetaan pois, niin 85 % on rakentamatta. Mikä vimma on käydä Helsingin puistoja ja viheralueita tuhoamaan! Käsittääkseni Malmin lentokentän maapohja on myös hyvin vaikeaa asuntorakentamiselle. Ja jos rakennetaan, se tulisi erittäin kalliiksi.

Mutta näiden perusteiden lisäksi haluan korostaa Malmin alueen kulttuuri-, virkistys- ja hyvinvointiarvoja. Kenttäalue on myös kaupunkilaisille tärkeä viheralue. Alueella on monimuotoista ja arvokasta luontoa, kasveja ja lintuja. Luontopolku on suosittu, ja antaa hyvän mahdollisuuden saada kontakti luonnon monimuotoisuuteen. Sillä on virkistyksen lisäksi myös ihan terveydellisiä vaikutuksia, kuten uusimmat allergiatutkimukset osoittavat. Kenttää kiertävä noin 6 kilomerin reitti on suosittu ulkoilun ja terveellisen liikunnan tarpeisiin.

Haluan siis ilmaista tukeni aloitteessa tarkoitettuun Malmin lentokentän säilyttämiseen. Sillä olisi merkitystä ei vain ilmailun, vaan kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Puistoja ja viheralueita ei Helsingissä pitäisi leikata, vaan mieluummin kasvattaa!

Kansanedustaja, professori Pekka Puska kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä

Kansanedustaja, professori Pekka Puska asettuu ehdolle kuntavaaleissa Helsingissä. Puska on toiminut aiemman kansanedustajakautensa jälkeen Maailman Terveysjärjestön johtajistossa Genevessä sekä Helsingissä kansanterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajana. Puska aloitti helmikuun alussa kansanedustajana Olli Rehnin siirryttyä Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi.

Puska pitää keskeisinä teemoinaan toimivaa sote-uudistusta Helsingin kannalta sekä terveellisen ja turvallisen Helsingin edistämistä, sekä koulutukseen ja tutkimukseen panostamista. – Sote-uudistuksen toteuttaminen etenkin pääkaupunkiseudulla tulee olemaan suuri haaste. Tavoitteena tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen helsinkiläisille, Puska sanoo.

Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän Helsingin edistäminen koskee mm. kaupunkisuunnittelua, liikennettä, puistoja ja koululaitosta. – Puistot ja viheralueet ovat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Keskuspuiston kaventaminen on järjetöntä! Tulen vastustamaan sitä kaikin keinoin, Puska toteaa.

Puska kannattaa Keskustan eduskuntaryhmän kanssa Malmin lentokentän säilyttämistä, ei vain ilmailun tarpeisiin vaan myös alueen virkistysmerkitys huomioon ottaen.

Lisätietoja
Pekka Puska, puhelin 045-176 8336, sähköposti pekka.puska(at)eduskunta.fi
Ville-Veikko Rantamaula, Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja, puhelin 040-832 6682

Terveyden edistäminen 100-vuotiaassa Suomessa

”Kansanterveyden ensimmäinen vallankumous” oli kulkutautien voittaminen, joka tapahtui Suomessa ennen sotia lapsi- ja äitiyskuolleisuuden, tuberkuloosin ym. torjunnan muodossa sellaisten pioneerien kuin Arvo Ylppö, Severi Savonen ym. johdolla. ”Kansanterveyden toinen vallankumous” on, kun sotien jälkeen valtaongelmaksi nousseet eräättä tarttumattomat taudit, ja varsinkin sydän- ja verisuonitaudit, on saatu kuriin, missä työssä Pohjois-Karjala projekti oli 19070-luvulta alkaen lipunkantaja. Tänä päivänä nämä taudit ovat siirtyneet yhä vanhempiin ikäryhmiin, ja 2000-luvulla yhä tärkeämpi kysymys on terve ikääntyminen.

Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on itsenäisyyden aikana kasvanut huimasti. Ennen sotia se johtui pääasiassa lapsikuolleisuuden vähenemisestä. Sotien jälkeen ja Pohjois-Karjala projektin aikana eliniän piteneminen johtui varsinkin työikäisten sydänkuolemien suuresta vähenemisestä. Tällä vuosituhannella eliniän pitenemiseen vaikuttaa yhä enemmän kuolleisuuden väheneminen yhä vanhemmissa ikäryhmissä.

Kansanterveyden kuvan muutosten myötä työn painopisteet ovat muuttuneet. Kulkutautien sijaan kansanterveyttä säätelevät olennaisesti tarttumattomat elintapasairaudet. Vakavien tautien rinnalla painotetaan yhä enemmän terveyden edistämistä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Fyysisten sairauksien ohella korostetaan mielenterveyttä ja sen edistämistä. Ravintoasioissa on siirrytty puutostaudeista terveellisen ja painonhallintaa tukevan ruokavalion edistämiseen.

Kansantautien taustalla olevat elintavat ovat keskeisessä asemassa sekä ennenaikaisten kuolemien ja sairastavuuden torjunnassa että terveyden, suorituskyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Elintapoihin vaikuttamisessa ”terveyskasvatuksen” rinnalla yhä tärkeämpää on terveitä elintapoja tukevan ympäristön edistäminen, missä terveyspolitiikan ja ”terveyttä kaikissa politiikoissa” korostuvat.

Nykyisten elintapasairauksien torjunnan varsinainen alku sijoittui 1970-luvun alkupuolelle, kun erityisesti Pohjois-Karjala projektin puitteissa ruvettiin soveltamaan silloin varsin uutta lääketieteellistä tietoa. Ruvettiin korostamaan ennalta ehkäisyn suurta kansanterveydellistä potentiaalia ja elintapoihin vaikuttamista laajalla yhteisöinterventiolla.

Jokaisella ihmisellä on oma vastuu elintavoistaan. Mutta toisin kuin Pohjois-Karjala projektin alkuaikoina, tänä päivänä ihmisten tieto riskitekijöistä ja kiinnostus terveydestä on aivan toista luokkaa. Sen vuoksi yhä tärkeämmäksi tulee kysymys kansalaisten mahdollisuudesta terveyteen ja tätä tukevasta terveyspolitiikasta. Tätä koskevat toimet eivät ole kansalaisten holhoamista, vaan suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä terveelliseen suuntaan – erityisesti ajatellen lapsia ja nuorisoa.

Vaikka terveydenhuollon vaikutus kansanterveyteen on rajallinen, voi se oikein toteutettuna tukea paljon tautien ehkäisyä ja terveyden edistämistä. Sote-uudistuksen tavoitteena on peruspalvelujen ja terveyden edistämisen vahvistaminen. Oikein toteutettuna tämä voi todella sekä tukea kansanterveyden myönteistä kehitystä että turvata kustannus-tehokkaan terveydenhuollon.

Tämän päivän terveyden edistämisen työssä on kansainvälisyydellä yhä tärkeämpi osuus. Rajat ovat yhä matalammat, elinkeinoelämä on kansainvälistä, kansainväliset sopimukset ovat laajentuneet ym. Kun elintapasairaudet ovat nyt levinneet koko maailman suurimmaksi terveystaakaksi, on suomalaisilla kokemuksilla paljon annettavaa, mutta myös opittavaa. Myös Suomen kansanterveyden kannalta on tärkeää olla mukana kansainvälisillä terveysfoorumeilla.

Terveydenhoitajapäivät 2.2.2017

Kansantautien ehkäisy ja terveyden edistäminen

Itsenäisyytemme aikana on suomalainen kansanterveys suuresti parantunut. Odotettavissa oleva elinikä on sadassa vuodessa kaksinkertaistunut. Kehitys voidaan karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen.

Ennen sotia eliniän piteneminen johtui lapsi- ja äitiyskuolleisuuden pienenemisestä sekä kulkutautien menestyksellisestä torjunnasta rokotuksilla ja parantuneella hygienialla.

Sotien jälkeen kansanterveyden valtaongelmiksi nousivat nykyiset krooniset kansantaudit, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpäsairaudet. Uudet lääketieteelliset tiedot mahdollistivat ehkäisyn käynnistämisen, missä Pohjois-Karjala projekti oli kansallisena lipunkantajana. Tämän työn seurauksena työikäisten kuolleisuus on huimasti laskenut, ja taas taas lisää elinvuosia.

Tälle vuosituhannelle siirryttäessä eliniän piteneminen on johtunut yhä enemmän kuolleisuuden vähenemisestä yhä vanhemmissa ikäryhmissä. Elämään on tullut taas enemmän vuosia. Samaan aikaan yhä tärkeämmäksi on noussut elämän laatu ja terve ikääntyminen. Tavoitteena on, kuten WHO sanoo ”lisää vuosia elämään ja lisää elämää vuosiin”.

 

Kroonisten kansantautien menestyksellinen torjunta on perustunut vahvaan lääketieteelliseen tietoon useimpien kroonisten kansantautien keskeisistä aiheuttajista eli riskitekijöistä. Toisin kuin kulkutautien kohdalla, joiden syinä olivat bakteerit ja virukset, nykyiset kansantaudit liittyvät läheisesti eräisiin elintapoihin.

Vaikka yksittäisen ihmisen kohdalla on moninaisia taustatekijöitä perinnöllisestä alttiudesta alkaen, aivan keskeisiä ovat niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa neljä elintapa-asiaa: tupakka, alkoholi, ravinto ja liikunta. Ne vaikuttavat sellaisten vahvojen riskitekijöiden kautta kuten korkea verenpaine, veren korkea kolesterolipitoisuus, korkea veren sokeripitoisuus ja lihavuus.

Kansantautien ehkäisyn perusta on siis pyrkimys terveellisin muutoksiin mainittujen elintapojen suhteen. Tämä muodostaa myös Maailman Terveysjärjestö WHO:n kroonisten tautien ehkäisyohjelman pohjan.

Keskeisimmät suositukset ovat suomalaisille hyvin tutut: tupakka pois, kohtuus alkoholin kanssa, riittävästi liikuntaa sekä ruokavaliossa vähemmän suolaa, tyydyttyneistä kovista rasvoista kasvi- ja kalaöljyihin, vähemmän sokeria sekä runsaasti ja monipuolisesti kasviksia, marjoja ym.

Kansantautikuolleisuuden suuri pieneneminen on arvioiden mukaan perustunut ennen kaikkea terveellisiin muutoksiin juuri suomalaisten ruokavaliossa ja tupakoinnin huimaan vähenemikseen. Vaikka parantuneella hoidolla on ollut vaikutusta, kroonisten tautien kohdalla hoidossa ollaan aina tekemisissä jo tapahtuneiden muutosten korjaamisen kanssa. Terveillä elintavoilla taas ehkäistään tautien syntyä.

 

Erittäin positiivisesta muutoksesta huolimatta suomalaisten kansanterveys on edelleen kiinni samojen muutosten jatkumisesta.  Monien riskitekijöiden taso väestössä on vielä korkea. Tautien torjunnan ohella on samalla tullut yhä tärkeämmäksi oivallus siitä, että terveet elintavat eivät vain ehkäise tauteja vaan lisäävät terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Jokainen aikuinen on vastuussa omista elintavoistaan. Vanha sanonta on, että ”kukaan ei voi huolehtia sinun terveydestäsi paremmin kuin sinä itse”.  Myönteisen kehityksen tukeminen on kuitenkin myös yhteiskunnan asia.  Niin aikuisten kuin lasten ja nuorten kohdalla elintavat ovat monella tavalla riippuvaisia ympäristömme mahdollisuuksista ja paineista. Yhteiskunnan päätöksillä, kuten esimerkiksi tupakka- ja alkoholipolitiikassa, voidaan tukea ja edistää terveellisiä vaihtoehtoja ja myös suojella lasten ja nuorten terveyttä.

Tautien väheneminen ja koko väestön terveyden paraneminen on, paitsi inhimillisesti tärkeää, myös monella tavalla koko yhteiskunnan etu. Onhan kysymys mm. sote-palvelujen tarpeen vähentämisestä, suomalaisten työ- ja toimintakyvystä ja koko kansakunnan hyvinvoinnista. Presidentti Kekkosen vanhaa sanontaa mukaillen voi vain toivoa, että ”Suomella on edelleen malttia tervehtyä”, mikä vaatii niin ihmisten omia kuin yhteiskunnan toimia.

 

Kirjoitus hs/mediaplanet joulukuu 2016